Unijny Pakiet Mobilności ze zmianami Senatu

To rzadka sytuacja. Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy o transporcie drogowym wdrażającej unijny Pakiet Mobilności.

Poparcia posłów nie uzyskała poprawka, która zwalniała z odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców, którzy skorygują swoje rozliczenia do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Poprawki poparte przez posłów zmniejszają liczbę miejsc postojowych w bazie eksploatacyjnej z 1/2 do 1/3 pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie.

Z kolei inna z poprawek umożliwia każdemu przedsiębiorcy wyznaczanie osoby fizycznej do wykonywania zadań zarządzającego transportem. Dotychczas uprawnienie to przysługuje tylko mikroprzedsiębiorcy.

Reklama

Sejm uchwalił nowelizację ustawy dotyczącą m.in. ustawy o transporcie drogowym wdrażającej unijny Pakiet Mobilności na posiedzeniu 15 grudnia 2021 r. Senat zaproponował swoje poprawki do noweli 12 stycznia br.

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw dostosowuje polskie prawo do przepisów UE tworzących tzw. Pakiet Mobilności I. Obejmuje on m.in. kwestie wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich jako pracowników delegowanych.

Ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Chodzi na przykład o wymagania związane z posiadaniem siedziby przedsiębiorcy, w której będzie dostęp do oryginałów dokumentów dotyczących głównej działalności transportowej prowadzonej przez przedsiębiorcę. Wprowadzony zostanie także obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski.

Rozszerzono również katalog naruszeń przepisów prawa, które wykluczają spełnienie wymagań dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i zarządzającego transportem.

Doprecyzowano przepisy dotyczące wykonywania przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zasad wykonywania i kontroli takich operacji transportowych w Polsce.

Ustawa przewiduje zmiany mające na celu zwiększenie skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, eliminację nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami i lepszą ochronę rynku wewnętrznego.

***

PAP/INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: pakiet mobilności | Sejm RP | Senat

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy