Znaki zakazu z opisem. Jak wyglądają i co oznaczają znaki typu B?

​Znaki zakazu służą do ustalenia organizacji ruchu na drodze poprzez zabronienie wykonywania wskazanych manewrów oraz poruszania się określonych pojazdów. Znaki drogowe zakazu mogą zabronić kierującemu m.in. skręcania w danym kierunku, wyprzedzania, zatrzymywania się, zawracania, wjazdu. Występują w miejscach, w których wykonywanie powyższych manewrów mogłoby stanowić niebezpieczeństwo dla innych uczestników oraz zakłócać płynność ruchu. Znaki zakazu (typu B) mają - z trzema wyjątkami - kształt koła z czerwoną obwódką i białym tłem lub niebieskim tłem. Jakie jest ich znaczenie?

Jak wygląda znak zakazu?

Znaki drogowe zakazu mają kształt koła z białym lub niebieskim tłem, czerwoną obwódką, oraz w wielu przypadkach czarnym symbolem. 

Całkowicie zabraniają lub ograniczają poruszanie się nie tylko pojazdów, ale również pieszych. 

Wyjątkiem w kształcie znaków zakazu jest znak B-20 "STOP", który posiada kształt ośmioboku. Poza tym znaki, które dotyczą stref z ograniczeniami, mają kształt prostokąta. 

Należy pamiętać, że zakaz ustanowiony przez poszczególny znak obowiązuje od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania. Odstępstwem od reguły jest sytuacja, w której zostanie on odwołany specjalnym znakiem.

Reklama

Znaki zakazu zapewniają bezpieczeństwo na drogach

Funkcją znaków zakazu jest ograniczenie lub zabronienie wykonywania manewrów, które mogłyby zaszkodzić płynności ruchu lub spowodować zagrożenie dla innych uczestników. 

Dodatkowo te znaki drogowe określają maksymalną prędkość, którą mogą poruszać się pojazdy na oznaczonym odcinku drogi lub konkretnym obszarze.

Znaki drogowe zakazu w Polsce i w Europie

Ciekawostką jest fakt, że nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie stosuje się te same znaki zakazu. 

Jedyną kwestią, którą mogą się one różnić jest kolor tła. Stanowi o tym Konwencja o Znakach i Sygnałach Drogowych sporządzona w Wiedniu w 1968 r. W związku z tym, w wielu europejskich państwach możemy spotkać identyczne znaki drogowe, jak w Polsce, co znacznie ułatwia poruszanie się po drogach.

Ile jest znaków zakazu?

Znaki drogowe zakazu są nazywane także znakami typu B. Oznaczenie każdego elementu z tej grupy zaczyna się od tej litery alfabetu.

Przemieszczając się polskimi drogami, możemy dostrzec 46 podstawowych znaków zakazu. Jednak niektóre z nich mogą się ze sobą łączyć na jednej tarczy, co sprawia, że ich całkowita liczba może być o wiele wyższa i jest trudna do ustalenia. 

Spośród najpopularniejszych znaków zakazu wyróżniamy:

  • znak drogowy zakaz wjazdu,
  • znak drogowy zakaz zatrzymywania się i postoju,
  • znak drogowy zakaz zawracania,
  • znak drogowy zakaz parkowania,
  • znak drogowy zakaz zawracania,
  • znaki drogowe zakazu dla rowerzystów,
  • znak drogowy zakaz ruchu pojazdów.


Znaki zakazu - opis i znaczenie

Znak B-1 zakazuje ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Oznacza to, że droga za znakiem jest całkowicie wyłączona z ruchu. Tabliczka pod znakiem może określić, kogo nie dotyczy zakaz ruchu.Znak B-2 zabrania z kolei kierującemu wjazdu na drogę od stron umieszczenyia znaku. Jest on stosowany w różnych przypadkach, np. w miejscach, w których na danej drodze panuje jeden kierunek ruchu. Znak ten dotyczy zarówno kierujących pojazdami mechanicznymi, jak i rowerzystów, jeźdźców czy kolumn pieszych. Tak, jak w poprzednim przypadku umieszczana pod nim może być tabliczka wyłączająca z zakazu pewną grupę uczestników ruchu.


Znak B-3 to informacja dla kierujących mówiąca o tym, że wjazd na drogę od strony umieszczenia znaku niemożliwy jest dla pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli jednośladowych). Znaki te umieszczane są zazwyczaj przed drogami, które nie mają wystarczającej nośności lub są niedostatecznie szerokie, aby pojazdy silnikowe (poza motocyklami jednośladowymi) mogły poruszać się w bezpieczny sposób.


Znak B-3a zakazuje ruchu autobusów. Jest on stosowany w miejscach, w których przejazd autobusów może powodować zakłócenia w ruchu innych pojazdów. 

Znak B-4 zakazuje ruchu motocykli. Jest stosowany w miejscach, w których powinien być ograniczony hałas wytwarzany przez te jednoślady. 

Znak B-5 zakazuje ruchu samochodów ciężarowych o dmc przekraczającej 3,5 t, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych, ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych. 

Znak B-6 zakazuje ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych. Jest stosowany na ulicach, na których jest duże natężenie ruchu, a pojazdy wolnobieżne tamowałyby ruch na drodze. 

Znak B-7 zakazuje ruchu pojazdów zaprzęgowych, jeźdźców i poganiaczy, którzy na drodze mogliby tamować ruch. 

Znak B-8 zakazuje ruchu zarówno rowerów i wózków rowerowych na jezdni i poboczu. Spotkamy go na drogach o dużym natężeniu ruchu oraz w miejscach, w których przebiega droga dla rowerów oznaczona znakiem C-13. 

Z kolei znak B-11 zakazuje ruchu wózkom rowerowym. 

Znak B-10 dotyczy motorowerów i jest stosowany w miejscach, w których konieczne jest zamknięcie ruchu dla wszelkich pojazdów wyposażonych w silnik.

Znak B-12 zakazuje ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.

Znaki B-13 (towary wybuchowe lub łatwopalne) i B-13a (towary niebezpieczne) zabraniają ruchu pojazdom przewożących towary klas ADR w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. Znaki mogą być łączone. Znak B-14 zakazuje wjazdu pojazdom z towarami, które mogą skazić wodę. 


Ten znak (B-15) ogranicza możliwość wjazdu niektórym grupom pojazdów mechanicznych. Dotyczy to środków transportu, które są szersze niż podana wartość na znaku. Znak B-15 stosowany jest wówczas, gdy szerokość przejazdu jest mniejsza niż 3,5 metra. Dodatkowo możemy spotkać go w wąskich obiektach, takich jak tunele, mosty, ulice czy drogi jednokierunkowe.


Znak B-16 jest bardzo podobny do poprzednika, z tym że reguluje on maksymalną wysokość pojazdu, który może wjechać na obszar znajdujący się za zakazem. Stosuje się go, gdy wysokość danego obiektu, pod którym ma przejechać pojazd, jest niższa niż 4,5 metra. Znak B-16 występuje przed takimi obiektami jak mosty, tunele czy wiadukty. Aby nie dopuścić do niebezpiecznych sytuacji, często znak ten powtarzany jest już na samym obiekcie.


Znak B-17 zakazuje ruchu pojazdom, które są dłuższe (wraz z ładunkiem) niż wartość podana na znaku. Tez zakaz jest stosowany na drogach wąskich, z ostrymi zakrętami. 


Znak B-18 nie pozwala na poruszanie się po drodze pojazdom, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości na znaku. Stawiany jest na odcinkach dróg o niewystarczającej nośności.

Znak B-19 zakazuje ruchu pojazdów, których nacisk na oś jest większy od tej podanej na znaku. W przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może być większa niż 80 procent masy podanej na znaku. 

STOP. Bardzo popularny znak B-20 zakazuje kierującemu przejazdu bez zatrzymania. Umieszczany jest przed skrzyżowaniami, na których istnieje duże ryzyko kolizji drogowych. To drogi z pierwszeństwem przejazdu, przejazdy tramwajowe, miejsca przecinania się różnych kierunków ruchu. Przejechanie przez skrzyżowanie możliwe jest dopiero po zatrzymaniu się i upewnieniu, że jest to bezpieczne.


Znak B-21 zakazuje kierującemu manewru w lewo oraz jednocześnie zawracania na najbliższym skrzyżowaniu. Umieszczony jest przed skrzyżowaniami, na których powyższe manewry mogłyby utrudniać ruch lub sprawiać duże niebezpieczeństwo. Zakaz ten stosowany jest także jako uzupełnienie na drodze jednokierunkowej. Znak B-21 obowiązuje tylko wobec najbliższego skrętu, chyba że zostanie powtórzony. Te sam zasady dotyczą znaku B-22 (zakaz skrętu w prawo).

Znak B-23 zabrania z kolei zawracania od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania albo do znaku B-24 "koniec zakazu zawracania". Zakaz ten jest stosowany w miejscach, w których zawracanie może powodować utrudnienia dla innych kierowców. 

Znak B-25 nie zezwala na wyprzedzanie pojazdów silnikowych wielośladowych od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania albo do znaku B-27 "koniec zakazu wyprzedzania". B-25 jest stosowany na odcinkach dróg, na których manewr wyprzedzania może powodować zagrożenie bezpieczeństwa (np. nie widać pojazdów jadących z przeciwka). 

Znak B-26 zakazuje wyprzedzania pojazdom ciężarowym. Odwołuje go skrzyżowanie lub znak B-28.

Znak B-29 zabrania kierującym używania sygnałów dźwiękowych (chyba że jest to konieczne z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu). Zakaz jest odwoływany znakiem B-30. 

Znak B-31 zabrania wjazdu na zwężony odcinek jezdni, jeżeli pojazd jadący z przeciwka musiałby się zatrzymać. Taka organizacja jest wprowadzana na odcinkach krótszych niż 150 m, gdzie nie mogą wyminąć się pojazdy (na przykład przejazd pod wąskim wiaduktem). 
Po przeciwnej stronie zwężenia ustawiany jest znak D-5 o "pierwszeństwie na zwężonym odcinku jezdni".


Znaki B-32 zabraniają przejazdu bez zatrzymania się do: kontroli celnej, granicznej, drogowej. Ostrzega o uszkodzonych rogatkach czy sygnalizacji, wjeździe na prom czy miejscu poboru opłat.


Znak B-33 zabrania przekraczania prędkości. Ograniczenie prędkości obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości, początku strefy zamieszkania, początku lub końca obszaru zabudowanego albo znaku B-34, który odwołuje ograniczenie prędkości. Znak B-36 zakazuje postoju trwającego dłużej niż 1 minutę. Dopuszcza więc chwilowe zatrzymanie, by wysadzić lub zabrać pasażera. Zakaz obowiązuje od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania po stronie drogi, po której ustawiony został znak zakazu. Znak może mieć kilka odmian (np. zakazywać postoju w określonych godzinach albo zakazywać postoju powyżej 15 minut). 

Znak B-36 nie pozwala na zatrzymanie pojazdu z wyjątkiem unieruchomienia ze względu na warunki lub przepisy kodeksu drogowego. Znak B-37 zabrania postoju w dni nieparzyste miesiąca, znak B-38 zabrania postoju w dni parzyste miesiąca. Inne zasady stosowane przy tych znakach są identyczne z tymi, które obowiązują przy znaku B-35 "zakaz postoju".

Wśród znaków typu "B" istnieje też znak B-39 o strefie ograniczonego postoju, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach. Na znaku podawane są informacje o zakresie obowiązywania strefy (dopuszczony czas postoju, rodzaje pojazdów). Gdy takich informacji nie ma, wtedy stosowane są przy nich zasady ze znaku B-35 "zakaz postoju".

Znak B-41 zakazuje ruchu pieszych po stronie drogi, po której znak został umieszczony. Jest stosowany, gdy nie ma na przykład chodnika dla pieszych.

Znak B-42 odwołuje wszystkie zakazy wyrażone znakami posiadającymi własny znak odwołujący (zawracania, wyprzedzania, wyprzedzania przez samochody ciężarowe, używania sygnałów dźwiękowych, ograniczenie prędkości). 


Znak B-43 wskazuje wjazd do strefy ograniczonej prędkości, w której na wszystkich drogach obowiązuje zakaz przekraczania prędkości widocznej na znaku. W obszarze mogą być nieoznakowane zwężenia, progi zwalniające). Wyjazd ze strefy oznaczony jest znakiem B-44. 

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: znaki zakazu | znaki drogowe | znaki drogowe pionowe
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama