Program Budowy Parkingów Lokalnych w Krakowie. Wciąż można złożyć wniosek

Problemy z miejscami parkingowymi w Krakowie sprawiły, że miasto podjęło decyzję o uruchomieniu Programu Budowy Parkingów Lokalnych. Umożliwia on organizacjom pozarządowym, wspólnotom mieszkaniowym czy zwykłym mieszkańcom złożenie wniosku o budowę parkingu. Jak wygląda cała procedura?

Od zeszłego roku w Krakowie funkcjonuje Program Budowy Parkingów Lokalnych. Jak możemy przeczytać w jego opisie, jednym z największych problemów mieszkańców tego miasta jest brak odpowiedniej liczby miejsc parkingowych. W efekcie ma to prowadzić nie tylko do oczywistych niedogodności (czyli m. in. konieczności szukania wolnego miejsca), ale również powstawania różnych "konfliktów społecznych".

Program Budowy Parkingów Lokalnych - co to?

Program Budowy Parkingów Lokalnych ma właśnie pomóc w rozwiązaniu tego typu problemów. Zgodnie z jego założeniami inicjatywy mieszkańców dotyczące budowy parkingów "na terenach gminnych będących własnością Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa będących w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych" mogą otrzymać dofinansowanie ze środków miasta. Może to być nawet 80 proc. wartości całego projektu. Miasto przypomina, że chętni na złożenie wniosku wciąż mają czas. Mogą to zrobić do końca maja.

Reklama

Program zakłada, że wnioski o budowę parkingu mogą składać organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także przedsiębiorcy czy osoby fizyczne (chodzi o mieszkańców Krakowa, w tym wypadku wniosek musi być podpisany przez co najmniej pięć osób).

Jak wspominaliśmy, program zakłada dofinansowanie, a to oznacza, że część kosztów (minimum 20 proc. wartości inwestycji) wnioskodawcy muszą pokryć z własnej kieszeni. Chodzi tutaj np. o dokumentację projektową czy realizację robót budowlanych. Warto zaznaczyć, że wkład może być finansowy lub rzeczowy, np. w postaci przekazania na rzecz budowy parkingu jakiejś nieruchomości.

Program Budowy Parkingów Lokalnych - jak się zgłosić?

Chętni na dołączenie do programu powinni złożyć wniosek z niezbędnymi załącznikami. Chodzi tutaj o uproszczoną koncepcję parkingu zawierającą opis stanu istniejącego danej działki oraz opis stanu projektowanego (m.in. ułożenie miejsc parkingowych czy oświetlenie), a także informacje na temat zieleni. W załącznikach znaleźć się musi również szkic operacyjny parkingu, który zawiera zwymiarowanie podstawowych elementów (w tym np. odległości od granic nieruchomości), a także rozrysowanie układu miejsc postojowych, dróg manewrowych, zjazdów, dróg dojazdowych i innych. 

W przypadku przekazania gruntu należy dołączyć również pisemne zgody wszystkich właścicieli danej nieruchomości do przekazania terenów na rzecz gminy oraz poświadczenie z księgi wieczystej. Wnioskodawcy muszą również złożyć oświadczenie o pokryciu co najmniej 20 proc. wartości mającego powstać parkingu. Ewentualnie można dołączyć również oświadczenie właściwej dla danego terenu Rady Dzielnicy o dofinansowaniu inwestycji, a także jego wysokości.

Program Budowy Parkingów Lokalnych - wniosek podlega ocenie komisji

Po złożeniu wniosku projekt trafia do oceny komisji. Brane są pod uwagę następujące kryteria:

  1. Zgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
  2. Brak wycinki drzew
  3. Techniczna możliwość realizacji parkingu
  4. Pozytywna opinia właściwej Rady Dzielnicy
  5. Możliwość dofinansowania przez odpowiednią Radę Dzielnicy (wnioski, które otrzymają dofinansowanie, będą traktowane priorytetowo).

Następnie wniosek razem z opinią komisji trafia do właściwej terenowo Rady Dzielnicy, która  podejmuje ostateczną decyzję, co do dalszych losów projektu. Jeśli opinia będzie pozytywna, Zarząd Dróg Miasta Krakowa zleci przygotowanie koncepcji, dzięki której możliwe będzie określenie szacunkowej wartości inwestycji oraz zawarcie umowy z wnioskodawcą. Wnioskodawcy muszą pamiętać, że na czas trwania realizacji projektu gmina Kraków zawiera z nimi umowę cywilnoprawną. Kiedy zostanie ona już zawarta, a środki na realizację projektu zabezpieczone, ZDMK zleci przetarg na dokumentację, a w dalszej kolejności na roboty w terenie. Projekty mogą być realizowane w trybie jednorocznym lub kilkuletnim. Po ukończeniu prac parkingi będą ogólnodostępne.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: parkingi | Kraków

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy