Masz bezterminowe prawo jazdy? Musisz o tym wiedzieć!

We wrześniu krakowski Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie tzw. "bezterminowego" prawa jazdy. Informacja ta przeszła bez większego echa, a nie powinna, ponieważ jest bardzo ważna dla wszystkich osób, które uzyskały uprawnienia do prowadzenia pojazdów przed 19 stycznia 2013 roku.

Właśnie wtedy, przy okazji wprowadzenia nowego wzoru prawa jazdy, zmieniły się zasady wydawania samego dokumentu. W przypadku każdej z kategorii, obok daty uzyskania uprawnień, w rubryce pojawił się też termin ich wygaśnięcia.

Sprawa, jaka trafiła do krakowskiego sądu (sygnatura III SA/Kr 572/19) dotyczyła kierowcy, który postanowił rozszerzyć swoje dotychczasowe uprawnienia o kolejną kategorię.

"Skarżący podniósł, że decyzją z dnia 10.12.2007 roku uzyskał bezterminowo uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii "B". W dniu 8.02.2019 roku złożył wniosek do Starostwa Powiatowego [...] o wydanie dokumentu prawa jazdy w związku z uzyskaniem dodatkowych uprawnień do kierowania motocyklem (kategoria "A"). Do wniosku dołączył m. in. orzeczenie lekarskie [...] wymagane przez art. 13 ustawy o kierujących pojazdami, w którym stwierdzono brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E. Jako termin następnego badania wskazano 1.02.2034 roku.

Reklama

Decyzją z dnia 2.05.2019 roku przyznano mu uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie kategorii A1, A2, A i wydano prawo jazdy, które zostało odebrane w dniu 10.05.2019 roku. Zwrócono również oryginał poprzedniego prawa jazdy, które zostało unieważnione przez obcięcie jednego z rogów dokumentu. Jako daty uzyskania poszczególnych uprawnień wskazano 3.01.2013 roku dla kategorii AM, 02.05.2019 roku dla kategorii A1, A2, oraz A i 10.12.2007 roku dla kategorii B1 i B. W dokumencie prawa jazdy w polu nr 11 - "ważne do" wpisano dzień 01.02.2034 r. dla wszystkich kategorii uprawnień do kierowania pojazdami".

Skarżący podkreślił, iż decyzją z dnia 10.12.2007 roku uzyskał bezterminowo uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B, a złożony wniosek z dnia 8.02.2019 roku o wydanie nowego dokumentu prawa jazdy związany był z uzyskaniem dodatkowych uprawnień do kierowania motocyklami (kategorii A). W ocenie skarżącego w polu nr 11 powinien zostać umieszczony znak "—" (oznaczający uprawnienia wydane bezterminowo).

Co najważniejsze - Sąd przychylił się do stanowiska kierowcy. W orzeczeniu WSA w Krakowie z dnia 13 września 2019 czytamy, że: "Organ dokonując w nowym dokumencie prawa jazdy skarżącego wpisu daty ważności uprawnienia do kierowania pojazdami wskazanej wyżej kategorii, zamiast dotychczasowej kreski oznaczającej bezterminową ważność tego uprawnienia umieścił datę 1 luty 2034 r. - uczynił to bez jakiejkolwiek podstawy prawnej.

Z wydanego blankietu prawa jazdy wynika bowiem, że organ ograniczył terminowo posiadane przez skarżącego bezterminowe uprawnienie do kierowania pojazdami, chociaż czynność taka nie miała żadnych podstaw faktycznych i prawnych. Doszło przez to do naruszenia art. 18 w zw. z art. 13 ust. 1 u.k.p. oraz § 29 rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Ponownie rozpatrując sprawę organ winien uwzględnić powyższe rozważania oraz przyjętą przez Sąd wykładnię przepisów".

Kończąc podkreślono, że: "Sąd, na podstawie art. 146 § 1 p.p.s.a, stwierdził bezskuteczność wpisu daty ważności uprawnień skarżącego w pozycji 11 dokumentu prawa jazdy wydanego przez Starostę w dniu 2 maja 2019 roku".

Od redakcji:

To ważna wiadomość dla wszystkich kierowców, którzy uzyskali tzw. bezterminowe prawo jazdy jakiejkolwiek kategorii. Oznacza bowiem, że przy ewentualnej wymianie dokumentu (np. w związku ze zmianą nazwiska, adresu zamieszkania czy rozszerzeniem uprawnień), w nowym dokumencie przy "starych" uprawnieniach (uzyskane przed 19 stycznia 2013 roku) powinna jednak pojawić się upragniona przez kierowców kreska "-" czyli symbol bezterminowości.

Oznacza to również, że wymieniając prawo jazdy na nowe (bez rozszerzania uprawnień o kolejne kategorie) kierowcy nie będą musieli przechodzić żadnych dodatkowych badań lekarskich. Przy okazji warto przypomnieć, że najstarsze z blankietów praw jazdy będą musiały zostać wymienione do 2033 roku.

Paweł Rygas

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy