REGULAMIN KONKURSU „Pochwal się swoim samochodem – edycja 3”

I. Postanowienia ogólne

 

1.            Organizatorem konkursu " Pochwal się swoim samochodem - edycja 3 " (dalej: "Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawniej: INTERIA.PL sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31 -946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000416593, NIP 527-26-44-300, (dalej: "Organizator").

2.            Fundatorem nagród jest TOYOTA MOTOR POLAND COMPANY LIMITED SP Z O O z siedzibą w Warszawie (02-673) przy ul. Konstruktorskiej 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025715, NIP 5210123177 (zwaną dalej "Fundatorem").

Reklama

 

3.            Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

4.            Konkurs trwa od dnia 17.08.2017 r. od godziny 09:00:00 do dnia 12.09.2017 r. do godziny 23:59:59.

 

5.            Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.motoryzacja.interia.pl.

 

6.            Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

7.            Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie trzech osób, których wykonane zadanie konkursowe, określone w rozdziale III ust. 1 pkt. 2 Regulaminu zostanie ocenione najwyżej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 

II. Uczestnicy Konkursu

 

1.            Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria (zwana dalej "Uczestnikiem"):

a.    jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu;

b.    jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c.    wykonała i przesłała zadanie konkursowe.

2.            Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) Uczestnik zobowiązany jest odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

3.            Warunkiem skutecznego zgłoszenia do Konkursu jest wyrażenie przez Uczestnika akceptacji Regulaminu oraz zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w celu przeprowadzenia Konkursu.

4.            Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.motoryzacja.interia.pl

 

 

III. Zasady Konkursu

 

1.    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie w terminie od 17.08.2017 r. do 31.08.2017 r. do godziny 23:59:59 (decyduje data przyjęcia wiadomości przez serwer pocztowy INTERIA.PL) pod adres motokonkursy@firma.interia.pl , zdjęcia swojego autorstwa swojego samochodu (ważne, aby na zdjęciu był widoczny samochód) wraz z danymi tj. imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres do korespondencji oraz w treści wiadomości zamieści oświadczenie:

 

"Oświadczam, że:

1) zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu " Pochwal się swoim samochodem " dostępnym pod adresem www.motoryzacja.interia.pl i akceptuję jego postanowienia,

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków) moich danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania."

 

2.            Zdjęcia muszą spełniać następujące wymagania:

·         zdjęcie powinno prezentować pojazdy samochodowe i być wyraźne,

·         rozmiar zdjęcia - od 500kb do 10 MB oraz min. 800x600 pikseli do max. 1600x1200 pixeli,

·         dopuszczalny format pliku - JPG,PNG.

 

3.            Wysyłając zdjęcie i akceptując Regulamin, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

 

a)    wyraża zgodę na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania  w razie zakwalifikowania Uczestnika do etapu II Konkursu lub przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy,

b)    jest jedynym autorem zdjęcia i posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do zdjęcia, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu,

c)    materiał nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich,

d)    udziela nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie zgody na korzystanie ze zdjęcia przez Organizatora oraz Fundatora na następujących polach eksploatacji:

 

i.             zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego zdjęcia, wprowadzania zdjęcia do pamięci komputera,

ii.            wprowadzania zdjęcia do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

iii.           w zakresie rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

iv.           tworzenie dzieł zależnych w tym w celach komercyjnych,

v.             rozpowszechniania bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu Uczestnika,

vi.             wykorzystywanie do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora lub Fundatora (każdego z nich z osobna).

 

4.            Jeden Uczestnik może wziąć udział w konkursie nieograniczoną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku uznania go za zwycięzcę Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.

 

 

IV. Wybór zwycięzców

 

1.            Konkurs składa się z dwóch etapów:

a.            etap I trwa od dnia 17.08.2017 do dnia 31.08.2017 roku

b.            etap II trwa od dnia 5.09.2017 do dnia 12.09.2017 roku

 

2.            W etapie I uczestnicy Konkursu nadsyłają zdjęcia, które są selekcjonowane przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową w zakresie spełnienia wymogu tematyki konkursu oraz atrakcyjności zdjęcia, a także gdy zdjęcie nie spełnia wymogów określonych w rozdziale III pkt 2 Regulaminu. W wyniku selekcji do etapu II przejdzie maksymalnie 10 zdjęć.

3.            W etapie II nastąpi wybór zwycięzców Konkursu. Od dnia 5.09.2017 do dnia 12.09.2017 do godziny 23:59:59 każdy z użytkowników internetu będzie mógł głosować na zdjęcie na www.motoryzacja.interia.pl

4.            Na zakończenie głosowania Komisja Konkursowa do dnia  15.09.2017 r. wyłoni na podstawie wyników głosowania internautów, trzy zdjęcia, które uzyskają najwyższą ocenę liczoną jako stosunek sumy ocen oddanych na dane zdjęcie przez użytkowników internetu do łącznej liczby dokonanych ocen. W przypadku kiedy kilka zdjęć będzie miało tę samą ocenę Komisja Konkursowa wyłoni z nich te, które jej zdaniem będą najciekawsze.

5.            Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a.            nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b.            wyłonienie zwycięzców Konkursu,

c.            stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

d.            rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

6.            Lista zwycięzców (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) zostaną opublikowane na stronach serwisu www.motoryzacja.interia.pl w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty wyłonienia zwycięzców.

7.            W przypadku:

a.    zaobserwowania przez Organizatora nieprawidłowości w głosowaniu spowodowanych celowym działaniem Uczestnika lub osób trzecich inspirowanych przez Uczestnika mającym na celu manipulację wynikami Konkursu, w szczególności poprzez używanie mechanizmów umożliwiających oddanie większej niż dopuszczalna ilości głosów, zmiany IP, głosowania za pomocą aplikacji umożliwiających automatyczne głosowanie,

b.    naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu,

- Komisja Konkursowa, po przeprowadzeniu postepowania wyjaśniającego, zastrzega sobie prawo do anulowania głosów, które zostały oddane nieprawidłowo, usunięcia zgłoszenia konkursowego, którego głosowanie dotyczyło, w tym do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który takich działań się dopuścił.

 

 

 

V. Nagrody

 

1.              Nagrodami w konkursie są:

·         Miejsce 1 - nagroda główna: voucher na tygodniowe wypożyczenie marki Lexus 4, model IS z jednym pełnym bakiem paliwa. Samochód ten będzie do odbioru w Warszawie przy ul. konstruktorskiej 5 w terminie uzgodnionym z Fundatorem. Voucher ważny jest do 31 grudnia 2017 roku.

·         Miejsce 2 i 3 - nagrody pocieszenia: zestaw gadżetów motoryzacyjnych

 

 

2.            O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni drogą poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego będzie pochodziło zgłoszenie konkursowe. Nagrody przepadają na rzecz INTERIA.PL w przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, bądź w przypadku nie spełnienia innych wymogów określonych w Regulaminie.

3.            Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

4.            Zwycięzca nagrody głównej będzie dodatkowo zobowiązany do podpisania z Fundatorem umowy określającej warunki użyczenia auta będącego nagrodą. Warunki te oraz termin użyczenia zostaną ustalone bezpośrednio między Fundatorem, a zwycięzcą nagrody głównej.

5.            Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

6.            Nagrody pocieszenia zostaną przesłane pozostałym zwycięzcom przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na wskazane przez nich adresy. O sposobie odebrania nagród z etapu II Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową na adres e-mail, z którego będzie pochodziło zgłoszenie konkursowe. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.

7.            Koszty wysyłki nagrody ponosi Organizator.

8.            Koszty dojazdu po odbiór i zdanie samochodu pokrywa zwycięzca we własnym zakresie.

9.            Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

10.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producenta.

 

 

VI. Dane osobowe

 

1.            Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagrody.

2.            Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika, ogłoszenia wyników Konkursu, realizacji przesyłek nagród, jak również w celu dopełnienia obowiązków względem organów administracji publicznej oraz rozpatrzenia reklamacji.

3.            Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania            oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków.

4.            Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych poprzez wysłanie wiadomości email na adres: motoryzacja@firma.interia.pl.

5.            Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

 

VII. Reklamacje

 

1.            Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu    z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty opublikowania przez Organizatora listy zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

2.            Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej, skierowanej na adres Organizatora - Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez nadanie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji listu poleconego na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.

3.            Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1.            Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na pytania konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

2.            Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3.            Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).

4.            Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

5.            W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy