190 mln zł na remonty dróg. Gdzie możemy spodziewać się poprawy?

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 13 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 190 mln zł. Są to zadania związane z budową odcinka drogi głównej ruchu przyspieszonego, przebudową i rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych wraz z dostosowaniem ich do nośności 11,5 t/oś, budową mostów, a także poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, przebudową skrzyżowań, budową przejść dla pieszych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych.

Zadania te będą realizowane w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, mazowieckim, dolnośląskim, opolskim, śląskim oraz małopolskim.

Województwo zachodniopomorskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w mieście Stargard (aneks)

W ramach zadania przebudowane zostaną dwa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 106 (powstaną ronda), co przyczyni się do znacznej poprawy płynności ruchu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Realizacja robót: lata 2018-2019.

Województwo pomorskie

Reklama

Przebudowa mostu przez rzekę Struga Kramarzyńska w ciągu drogi krajowej nr 20 w miejscowości Kramarzyny

Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu i montaż w tym miejscu przepustu o kształcie zamkniętym. W ramach zadania powstaną nowe nasypy, kanały technologiczne i zostaną przebudowane dojazdy do obiektu. Dno i linia brzegowa rzeki zostaną wzmocnione i uregulowane. W celu zapewnienia ciągłości ruchu na DK 20 w trakcie realizacji zadania, główne roboty prowadzone będą metodą połówkową.

Celem inwestycji jest usprawnienie funkcjonowania ruchu drogowego, pieszego i rowerowego oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników drogi, a także zapewnienie poprawnych warunków przepływu rzeki Struga Kramarzyńska.

Realizacja: 2020 r.

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku granica województwa - Buszkowo

W ramach zadania, które obejmuje odcinek drogi o długości 3 km (od km 205+748 do km 208-780), zostanie wzmocniona nawierzchnia drogi, wraz z dostosowaniem do nośności 11,5 t/oś. Rozbudowane zostaną skrzyżowania z drogami niższej kategorii,  wybudowane ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe oraz oświetlenie drogowe.

Realizacja robót: lata 2020-2021.

Województwo warmińsko-mazurskie

Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu przez rzekę Gardęgę w ciągu drogi krajowej nr 16 w miejscowości  Sobiewola (aneks)

Zakres inwestycji obejmuje budowę przepustu wraz z przebudową drogi krajowej (od km 44+918 do km 45+195) oraz wykonanie i rozbiórkę drogi objazdowej wraz z mostem tymczasowym. Zmieniono zakres robót - zostanie przebudowywany dłuższy odcinek drogi, inwestycja będzie realizowana w systemie Projektuj i buduj. Optymalizacja projektu ma na celu wyeliminowanie nienormatywnych parametrów, a tym samym poprawę bezpieczeństwa ruchu.

Realizacja: 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 16 w miejscowości Sędki (aneks)

Planowany zakres inwestycji (w km od 302+340 do 302+500) obejmuje budowę zatoki autobusowej, chodnika, przejścia dla pieszych, oświetlenia zatok i przejścia dla pieszych.

Realizacja: 2018 r.

Województwo wielkopolskie

Rozbudowa mostu przez rzekę Gwda i mostu przez rzekę Noteć w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Ujście

Zadanie obejmuje rozbudowę mostów w ciągu drogi krajowej nr 11 (od km 190+586 do km 190+686 oraz od km 190+809 do km 190+909) celem dostosowania do przenoszenia obciążeń odpowiadających klasie A wg PN-85/S-10030 (50 ton).

W ramach zadania powstaną kładki pieszo-rowerowe, które podczas prac zasadniczych będą pełniły funkcję mostów  objazdowych.

Realizacja robót: lata 2020-2021.

Rozbudowa drogi krajowej nr 72 w miejscowości Tuliszków (aneks)

Zadanie polega na wzmocnieniu nawierzchni drogi (w km od 13,074 do km 14,174) do nacisku 11,5 t/oś, wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uporządkowaniem dostępności do drogi.

Realizacja robót: lata 2018-2019.

Województwo mazowieckie

Przebudowa DK 79 w Piasecznie na odcinku skrzyżowanie z ul. Energetyczną - skrzyżowanie z ul. Syrenki - realizacja

W ramach zadania (od km 8,895 do km 9,220) poszerzone zostaną jezdnie do 3 pasów ruchu, wraz z korektą niwelety drogi, z uwzględnieniem skrajni pod przebudowywanym wiaduktem kolejowym. Wzdłuż drogi wybudowane zostaną chodniki i ciąg pieszo-rowerowy, przebudowany zostanie system oświetlenia drogowego oraz system odwodnienia drogi oraz usunięta kolizja z istniejącą infrastrukturą podziemną.

Inwestycja zwiększy przepustowość i usprawni połączenie drogowe pomiędzy Warszawą i Piasecznem oraz poprawi stan techniczny drogi.

Realizacja robót: lata 2019-2020.

Rozbudowa DK 79 na odcinku Piaseczno (skrzyżowanie z ul. Syrenki) - początek obwodnicy Góry Kalwarii - proces przygotowawczy

W ramach zadania (od km 9,100 do km 22,680) planowana jest budowa dwujezdniowej drogi klasy GP, budowa obiektów inżynierskich, skrzyżowań, sieci dróg dojazdowych i odcinków dróg gminnych, budowa oświetlenia drogowego, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe oraz systemu odwodnienia drogi.

Program Inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji oraz wykup gruntów.

Prace przygotowawcze potrwają do 2020 r.

Województwo dolnośląskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 36 koło miejscowości Łazek

Inwestycja polega na wykonaniu 190 m chodnika, 2 zatok autobusowych i przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 36 (w km od 11+850 do km 12+150).

Realizacja: 2018 r.

Województwo opolskie

Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany

Zadanie obejmuje odcinek drogi o długości 10,72 km (od km121+500 do km 132+216).

Celem inwestycji jest dostosowanie drogi krajowej do nośności 11,5 t/oś. W ramach zadania planowana jest: rozbudowa i wzmocnienie istniejącej jezdni, budowa 3 skrzyżowań o ruchu okrężnym, budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych, dróg dojazdowych, a także przebudowa przepustów drogowych oraz oświetlenia wraz z przebudową infrastruktury niezwiązanej z drogą. Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Realizacja robót: lata 2021-2022.

Województwo śląskie

Budowa mostu przez ciek Blaszynówka w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Tworóg

Zadanie obejmuje wybudowanie i rozbiórkę drogi dojazdowej wraz z mostem tymczasowym, rozbiórkę istniejącego mostu, budowę mostu o klasie A wg PN-85/S-10030 (50 ton), dostosowanie drogi do nacisku 11,5 t/oś.

Realizacja: 2020 r.

Województwo małopolskie

Budowa mostu przez potok bez nazwy wciągu drogi krajowej nr 52 w miejscowości Izdebnik

Planowany zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejącego oraz budowę nowego mostu, przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę dojazdów do obiektu oraz budowę chodników.

Realizacja: 2019 r.

PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy