Reklama

Stanowisko Straży Miejskiej

Przekazuję stanowisko Straży Miejskiej zajęte w sprawie pojazdów bez tablic rejestracyjnych i których stan wskazuje, że nie są używane.

Przekazuję stanowisko Straży Miejskiej zajęte w sprawie pojazdów bez tablic rejestracyjnych i których stan wskazuje, że nie są używane.

Informuję, że do dnia 1 października 2001 r. w art. 3 pkt. 3 ustawy o odpadach znajdowało się pojęcie, że za odpad komunalny uważa się również porzucone wraki pojazdów mechanicznych.

Obecna ustawa, dotycząca odpadów nie reguluje tego zakresu. Niemniej jednak do powyższej tematyki odnosi się art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przepis ten określa, że pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policje na koszt właściciela lub posiadacza. Usuniecie pojazdu nie jest w tym przypadku obligatoryjne. Usunięty może być pojazd, który jest pozostawiony na drodze, a więc na jezdni, poboczu lub chodniku.

Reklama

Nie podlega usunięciu w tym trybie i z zastosowaniem powyższego przepisu pojazd, który jest pozostawiony na drodze wewnętrznej lub w innym miejscu, gdyż przepis ten ma zastosowanie tylko na drogach publicznych i w strefie zamieszkania. Uzasadnione jest to tym, że ustawa prawo o ruchu drogowym reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi, jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu.

Na drogach niepublicznych, położonych poza strefą zamieszkania, przymus stosowania przepisów ustawy jest ograniczony jedynie do sytuacji, w których rozstrzygają się kwestie bezpieczeństwa osób uczestniczących w ruchu. Konieczność "uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa" odnosi się do sytuacji, w której niebezpieczeństwo jest realne. W danym momencie istnieje lub w każdej chwili, w danych okolicznościach może nastąpić; nie może to być zagrożenie hipotetyczne, które może nastąpić w bliżej nieokreślonej przyszłości.

Ponieważ drogi i parkingi osiedlowe są na ogół w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych, tym samym to na tych podmiotach ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia porządku na tych terenach. W opisanych wyżej sytuacjach podmioty te mogą stosować regulacje określone w prawie cywilnym.

Obecnie prowadzone są prace które mają na celu wdrożyć procedury określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 134 poz. 1133 z póź. zm).

Przedmiotowe rozporządzenie obliguje starostę /prezydenta miasta/ do wskazania podmiotów gospodarczych, które w zakresie swego działania zajmą się usuwaniem z drogi pojazdów i ich przechowywaniem przez okres sześciu miesięcy, czyli do  momentu przejęcia ich przez organ gminy.

Z poważaniem

Komendant Straży Miejskiej w Bielsku - Białej

mgr Andrzej Grzegorzek

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: stanowiska | Pojazd | straż miejska

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy