Co to jest umowa użyczenia samochodu i jak ją napisać?

Umowa użyczenia samochodu pozwala uregulować stosunek prawny między właścicielem pojazdu i osobą, która bierze go w używanie. Dzięki niej można wskazać zakres obowiązków każdej ze stron. W przypadku wystąpienia szkody, kradzieży lub usterek, ustalenia umowy pozwolą ustalić, kto ponosi odpowiedzialność. Jak napisać umowę użyczenia samochodu?

Czy można użyczyć samochód?

Prawo własności pozwala właścicielowi rzeczy korzystać oraz rozporządzać swoją własnością w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby właściciel samochodu lub osoba upoważniona przez właściciela do rozporządzania pojazdem użyczyła go innej osobie. Zazwyczaj użyczenie auta przebiega w nieformalny sposób, np. gdy właściciel wręcza wybranej osobie kluczyki i dowód rejestracyjny.

Sprawy komplikują się, gdy dojdzie do poważnych usterek, szkody komunikacyjnej lub kradzieży pojazdu. Umowa użyczenia samochodu pozwala uregulować kwestie odpowiedzialności oraz ponoszenia ewentualnych kosztów w przypadku ich wystąpienia.

Reklama

Jak napisać umowę użyczenia samochodu?

Dokument musi spełniać szereg wymagań formalnych, aby był wiążący w świetle przepisów prawa. Jak napisać umowę użyczenia samochodu?

Kluczowe jest dokładne opisanie przedmiotu umowy. Należy wskazać podstawowe dane pojazdu, które pozwalają na jego identyfikację:

 • nr rejestracyjny;
 • nr VIN;
 • markę i model;
 • rok produkcji.

Umowa użyczenia samochodu może zawierać także dodatkowe dane pojazdu takie jak:

 • pojemność silnika;
 • rodzaj paliwa;
 • moc silnika;
 • kolor nadwozia.

Zaleca się także dokładne opisanie fizycznego stanu samochodu. Ewentualne wady powinny zostać wskazane w treści dokumentu. Umowa użyczenia samochodu zostaje zawarta między użyczającym oraz biorącym. Art. 711 KC nakłada na użyczającego obowiązek naprawienia szkód, które wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach, nie zawiadomił go o nich. Przepis ten nie ma zastosowania, gdy biorący mógł daną wadę z łatwością zauważyć.

Obie strony umowy użyczenia samochodu muszą zostać wskazane w sposób umożliwiający ich identyfikację. Dane użyczającego i biorącego, które należy umieścić w umowie, różnią się w zależności od osobowości prawnej jej stron.

Umowa użyczenia samochodu zawarta między dwoma osobami fizycznymi musi zawierać następujące dane każdej ze stron:

 • imię i nazwisko;
 • adres;
 • PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Gdy umowę użyczenia samochodu zawierają osoby prawne, czyli spółki prawa handlowego, w treści dokumentu należy umieścić następujące dane:

 • nazwę przedsiębiorcy;
 • adres siedziby;
 • NIP;
 • KRS;
 • REGON;
 • imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu. 

Jeśli umowa użyczenia samochodu zawarta zostaje między osobą fizyczną a osobą prawną, to każda ze stron powinna wskazać swoje dane według wskazanych powyżej wytycznych. 

Użyczający nie musi być właścicielem pojazdu. Sytuacje tego typu mają miejsce, gdy użyczający korzysta z pojazdu na mocy umowy wynajmu lub leasingu. W przypadku wystąpienia roszczeń ze strony faktycznego właściciela pojazdu ich adresatem zazwyczaj jest użyczający, a nie biorący.

Jak długo trwa umowa użyczenia samochodu?

W umowie należy wskazać czas jej obowiązywania. W efekcie to, jak długo trwa umowa użyczenia samochodu, jest kwestią ustaleń pomiędzy użyczającym a biorącym. 

Umowa użyczenia samochodu może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony. W pierwszym przypadku umowa kończy się wraz z upływem wskazanego czasu.

Jeśli umowa użyczenia samochodu ma zostać zawarta na czas nieokreślony, to w jej treści należy zawrzeć informację na temat okresu wypowiedzenia. Można tu wskazać dowolną liczbę dni albo umieścić zapis o wygaśnięciu umowy na żądanie użyczającego lub po osiągnięciu wskazanego celu. Jeśli samochód został użyczony, aby dojeżdżać do pracy lub na uczelnię, a biorący zaprzestał wykonywania tych czynności, umowa użyczenia samochodu wygasa. 

Czy użyczenie samochodu może być bezpłatne?

Umowa użyczenia samochodu reguluje kwestie związane z kosztami utrzymania pojazdu. Czy użyczenie samochodu może być bezpłatne?

Co do zasady nie przynosi ono dochodów stronie użyczającej, więc nie jest ona zobowiązana do utrzymania samochodu w należytym stanie. W czasie obowiązywania porozumienia biorący musi jednak ponosić zwykłe koszty związane z eksploatacją samochodu, takie jak zakup paliwa, wymiana zużytych części czy ewentualne naprawy. 

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: umowa | umowa użyczenia | użyczenie samochodu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy