Samochody elektryczne

Krótki żywot Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

​Prezydent podpisał nowelizację ustawy o biopaliwach - podała w czwartek Kancelaria Prezydenta. Nowela przewiduje likwidację Funduszu Niskoemisyjnego Transportu i przejęcie jego zadań przez NFOŚ; przesuwa o trzy miesiące początek poboru tzw. opłaty mocowej od odbiorców prądu.

Ustawa, której przepisy w większości wejdą w życie 30 września i 1 października, przewiduje przejęcie zadań zlikwidowanego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z regulacją zamiast FNT działać będzie tzw. wieloletnie zobowiązanie FNT w ramach NFOŚiGW.

Przychodami zobowiązania wieloletniego FNT, czyli przychodami także NFOŚiGW, będą środki zgromadzone na rachunku FNT na dzień jego likwidacji, jak również przychody pochodzące z dotychczasowych źródeł.

Według danych Ministerstwa Klimatu, do końca września na FNT powinno być ok. 610 mln zł i to właśnie trafi do Narodowego Funduszu. Zgodnie z planem finansowym na przyszły rok ma być to 414 mln zł w ramach stałych wpływów przewidzianych ustawą. Na koniec 2021 r. w funduszu będzie 1 mld zł minus to, co NFOŚiGW wyda, przede wszystkim na rozwój infrastruktury ładowania i dofinansowania transportu zbiorowego.

Ustawowe źródła to opłata zastępcza, z której część ma jednak trafiać do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, oraz 15 proc. wpływów z tytułu opłaty emisyjnej. To także środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej w wysokości 0,1 proc. uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu utworzono w czerwcu 2018 r., wprowadzając jednocześnie tzw. opłatę emisyjną od paliw. Fundusz, korzystając z 15 proc. części wypływów z opłaty miał finansować projekty na rzecz ekologicznego transportu.

W noweli określa się ponadto nowe zasady podziału wpływów z opłaty emisyjnej. W 95 proc. stanowić ma ona przychód NFOŚiGW, w tym 80 proc. - tak jak obecnie - to przychód zobowiązania wieloletniego "przeciwdziałanie emisjom", a w 15 proc. przychód zobowiązania wieloletniego FNT. Pozostałe 5 proc. ma stanowić przychód Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Podczas prac nad nowelą w Sejmie wprowadzono do niej poprawki dotyczące dwóch innych obszarów.

Dodane przepisy zakładają nałożenie na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast obowiązku wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o dofinansowanie, w szczególności w ramach programu "Czyste Powietrze", potwierdzających przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

W ustawie znalazły się też przepisy zmieniające ustawę o rynku mocy, zgodnie z którymi o trzy miesiące - do 1 stycznia 2021 r. - przesuwa się termin rozpoczęcia poboru tzw. opłaty mocowej od odbiorców końcowych energii elektrycznej. Jednocześnie Prezes URE, na publikację stawek opłaty mocowej na 2021 r. będzie miał czas do 30 listopada 2020 r.

Reklama
PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama