Budowa autostrad

Program 100 obwodnic - dużo ofert na kolejną inwestycję

Trzynaście ofert na dokumentację nowej obwodnicy Szczekocin i Goleniów (Śląskie) wzdłuż drogi krajowej nr 78 otrzymał katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To jedna z inwestycji rządowego programu budowy 100 obwodnic.

Przetargi na dokumentację trzech obwodnic wzdłuż drogi krajowej nr 78 - dla miejscowości Kroczyce, Pradła oraz Szczekociny i Goleniowy - katowicki oddział GDDKiA ogłosił z końcem maja. W środę podał, że w przetargu na dokumentację ostatniej z tych trzech obwodnic otrzymał trzynaście ofert. Przy budżecie zamówienia 7,5 mln zł brutto najtańszą ofertę (3,5 mln zł) złożyły Mosty Katowice.

Na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji administracyjnych GDDKiA przewidziała 24 miesiące, na realizację obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych - 7 miesięcy, a na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady) - 79 miesięcy.

Obwodnica Szczekocin i Goleniów będzie kontynuacją obwodnic Poręby i Zawiercia, Kroczyc oraz Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78. Poprowadzona będzie po nowym śladzie jako droga główna ruchu przyspieszonego o długości ponad 13 km i przekroju jednojezdniowym, złożonym z dwóch pasów ruchu.

Podobne parametry mają mieć sąsiednie inwestycje. Obwodnice Kroczyc, Pradeł oraz Szczekocin i Goleniów również będą poprowadzone po nowym śladzie - wytyczonym na niezurbanizowanym terenie, na którym głównie znajdują się pola uprawne.

Obwodnica Kroczyc o długości ponad 9 km jest planowana jako południowo-wschodnie obejście tej miejscowości. Obwodnica Pradeł (ponad 2 km) ma obchodzić tę miejscowość od północy. Najdłuższa, będzie obwodnica o długości ponad 13 km, która od północy ominie miejscowości Grabiec, Bonowice, Szczekociny i Goleniowy.

GDDKiA zakłada, że wszystkie te inwestycje będą miały nawierzchnie dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 ton na oś. Wyposażone będą w oświetlenie, oznakowanie, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie, a także urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe i zbiorniki retencyjne. Na pierwszej z nich ma być też przejście dla zwierząt.

W przetargach na dokumentacje Kroczyc oraz Pradeł GDDKiA otworzyła oferty w poprzednich dniach. W pierwszym z nich, przy budżecie ponad 9,8 mln zł, najtańsza oferta firmy Gramar opiewa na niespełna 2 mln zł. Najtańszą ofertę na dokumentację obwodnicy Pradeł złożyły Mosty Katowice: za 1,13 mln zł, przy budżecie 2,25 mln zł brutto. Oprócz ceny założono kryterium oceny ofert w postaci doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

W pobliżu rozpoczęto już przygotowywanie budowy - w dwóch etapach - obwodnicy Zawiercia oraz sąsiedniej Poręby w ciągu DK 78. Ta inwestycja została rozpoczęta przed ogłoszeniem programu 100 obwodnic. W woj. śląskim w rządowym programie mają powstać także obwodnice: Herbów Nowych, Blachowni, Świerklańca i Nakła Śląskiego.

Jak informował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, ogłaszając w lutym br. program 100 obwodnic, według wstępnych szacunków wartość inwestycji, które w całym kraju mają zostać zrealizowane w latach 2020-2030 w ramach programu to 28 mld zł.

Budowa obwodnic ma być finansowana z pieniędzy Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Kolejnym źródłem wpływów do KFD są też pieniądze unijne.

Reklama
PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama