Umowa kupna-sprzedaży samochodu

Umowę kupna-sprzedaży samochodu należy sporządzić w dwóch kopiach - po jednej dla każdej ze stron. Podpisanie dokumentu wiąże się z obowiązkami zarówno kupującego, jak i sprzedającego auto

Umowę kupna-sprzedaży samochodu należy sporządzić w dwóch kopiach - po jednej dla każdej ze stron. Podpisanie dokumentu wiąże się z obowiązkami zarówno kupującego, jak i sprzedającego auto

Uwaga! Z umową kupna-sprzedaży sprzedający musi udać się do wydziału komunikacji, który rejestrował samochód, aby powiadomić urząd o zbyciu pojazdu. Ma na to 30 dni od daty podpisania umowy. Za niepowiadomienie nie grożą sankcje, ale zgłoszenie może uchronić przed problemami. Więcej informacji na ten temat uzyskasz w artykule: obowiązki sprzedającego samochód

Kupujący musi zarejestrować pojazd w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy.

Reklama

Pobierz umowę kupna-sprzedaży samochodu (PDF)
Pobierz umowę kupna-sprzedaży samochodu (DOC)

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY
zawarta w dniu ................................................ w .................................................... pomiędzy:

Sprzedającym ........................................................................................................................
Adres .....................................................................................................................................
Dokument tożsamości nr ..............................................................
wydany przez .............................................................................................................

a Kupującym ..........................................................................................................................
Adres ......................................................................................................................................
Dokument tożsamości nr ..............................................................
wydany przez .............................................................................................................

§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
marka/model/typ .............................................................................. rok produkcji ...................
nr nadwozia ...............................................................................................................
nr rejestracyjny ............................

§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

§3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ................................................
Słownie: ........................................................................................................................

§4
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy na kwotę określoną w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór pojazdu.

§5
Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma ukrytych wad technicznych, a kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.

§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.

§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

............................................................... ...............................................................
Sprzedający                                                Kupujący

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy