Reklama

REGULAMIN KONKURSU "Red Bull Kart Fight"

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Red Bull Kart Fight", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez spółkę GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 527-26-44-300, zwaną dalej "Organizatorem".

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 25czerwca 2013 r. o godzinie 12:00 i trwa do dnia 12 lipca 2013 r. do godziny 10:59:59.

Reklama

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie http://motoryzacja.interia.pl/raport/red-bull-kart-fight/news/wygraj-gadzety-akcji-red-bull-kart-fight,1931850,8367

4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://motoryzacja.interia.pl/raport/red-bull-kart-fight/news/wygraj-gadzety-akcji-red-bull-kart-fight,1931850,8367 .

II. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników INTERIA.PL oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat, mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

3. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) uczestnik zobowiązany jest odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

III. Zasady Konkursu

1. Zadaniem uczestników Konkursu będzie udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe.

2. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

3. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy uczestnik powinien:

a. odpowiedzieć poprawnie na pytania zamknięte poprzez wybór jednego z podanych wariantów odpowiedzi,

b. odpowiedzieć na pytanie opisowe,

c. wysłać maila z odpowiedziami na pytania wskazane w pkt. a i b

d. wskazać w mailu swoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu i adresu e-mail, tożsamego z tym, z którego było wysłane zgłoszenie konkursowe.

4. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych, umożliwiających jego identyfikację, obejmujących: jego imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, adres e-mail.

IV. Rozwiązanie Konkursu

1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu.

2. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. wyłonienie zwycięzców Konkursu,

c. stwierdzenie, że uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

d. rozpatrywanie reklamacji uczestników.

3. Zwycięzcami Konkursu zostanie 18 (osiemnaście) osób, które odpowiedzą poprawnie na zamknięte pytania konkursowe oraz ich odpowiedzi na pytanie opisowe zostaną ocenione jako najciekawsze przez Komisję Konkursową.

4. Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa kierować się będzie poprawnością odpowiedzi na pytanie zamknięte oraz pomysłowością i poczuciem humoru uczestników i poziomem merytorycznym udzielonych odpowiedzi na pytanie opisowe.

5. Opublikowanie listy zwycięzców Konkursu, nastąpi w ciągu trzech dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

6. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem, na adres podany przez nich w mailu zgłoszeniowym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdziale II pkt. 1,2 oraz rozdziale III punkt 3, 4, Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

V. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie jest 18 (osiemnaście) zestawów, w skład których wchodzi: koszulka i pasek akcji Red Bull Kart Fight:

2. Fundatorem nagród jest Red Bull sp. z o.o., Al. Wyścigowa 8, 02-681 Warszawa , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000132170 posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 526-10-12-714 , kapitał zakładowy w wysokości 338 .000,00 złotych

3. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

4. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

5. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

6. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie.

7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom Konkursu przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na wskazane przez nich w mailu zgłoszeniowym adresy, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2013 roku.

8. Koszty wysyłki nagrody ponosi Organizator.

9. Zwycięzca jest obowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród. W przypadku osób niepełnoletnich mających ukończone 13 lat, odbiór nagrody potwierdza jeden z rodziców lub opiekun prawny.

10. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

VI. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagrody.

2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w portalu www.interia.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zamieszczenia wszystkich lub tylko niektórych spośród wskazanych wyżej danych uczestnika.

4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków.

5. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres Organizatora - GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez nadanie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji listu poleconego na adres podany przez uczestnika składającego reklamację.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której uczestnicy przesyłają zgłoszenia do Konkursu, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z uczestnikiem.

2. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,

b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych.

3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje