Regulamin konkursu "MotoAs Interii - Głosowanie"

I. Postanowienia ogólne

1.   Organizatorem konkursu "MOTOAS INTERII-GŁOSOWANIE" (dalej: "Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9a 31-946 Kraków wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000416593, NIP 5272644300,  (dalej: "Organizator").

2.   Konkurs trwa od dnia 4 kwietnia 2017 roku  do 7 maja 2017 roku do godziny 23:59:59 i będzie prowadzony w dwóch etapach:

Reklama

1)    etap I - ankieta przeprowadzona wśród użytkowników serwisu prowadzonego pod adresem www.motoryzacja.interia.pl (dalej: "serwis Motoryzacja") w dniach 4 - 11 kwietnia 2017 roku, której celem będzie zakwalifikowanie do każdej z kategorii konkursowych wskazanych w ust. 3 poniżej 10 (dziesięciu) modeli samochodów, zaprezentowanych przez Organizatora, na podstawie zgłoszeń dokonanych do Konkursu przez oficjalnych dystrybutorów samochodów w Polsce,

2)    etap II - głosowanie przeprowadzone wśród uczestników Konkursu w dniach 14 kwietnia - 7 maja 2017 r., którego celem będzie wybór najlepszego modelu samochodu w każdej z konkursowych kategorii.

3.   Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

1)    "Styl" (piękne),

2)    "Moc" (sportowe)

3)    "Klasa" (luksusowe)

4)    "Rozsądek" (rodzinne)

5)    "Miasto / Urban" (miejskie)

6)    "Allroad" (suv /4x4)

7)    "Do pracy" (służbowe)

8)    "Legenda" (youngtimery/oldtimery)

4.      Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej serwisu Motoryzacja.

5.      Konkurs dostępny jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla użytkowników portalu Interia.

6.      Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej serwisu Motoryzacja.

II.   Ankieta (I-szy etap Konkursu)

1.      Celem przeprowadzenia I etapu Konkursu jest zakwalifikowanie do II etapu Konkursu 10 (dziesięciu) modeli samochodów do każdej z kategorii konkursowych spośród wszystkich, dopuszczonych do konkursu na podstawie zgłoszeń, dokonanych przez oficjalnych importerów w Polsce.

2.      Osobami uczestniczącymi w pierwszym etapie Konkursu (ankiety) mogą być wszyscy użytkownicy serwisu Motoryzacja.

3.      Ankieta jest anonimowa i nie wymaga rejestracji ze strony użytkowników serwisu Motoryzacja.

4.      Ankieta polegać będzie na oddaniu głosu na stronie www.motoas.interia.pl, na zaprezentowane przez Organizatora modele samochodów, w każdej lub w kilku z kategorii konkursowych, o których mowa w rozdziale I ust. 3, które w ocenie użytkownika mają zostać zakwalifikowane do II etapu Konkursu.

III. Głosowanie (II-gi etap Konkursu)

1.    Uczestnikiem II-go etapu Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

2.      W II etapie Konkursu mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3.      Dokonując zgłoszenia udziału w głosowaniu w Konkursie, Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w II etapie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w głosowaniu w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

4.      Uczestnik, przesyłając odpowiedź na zadanie konkursowe, o którym mowa w rozdziale IV ust. 2 wyraża niniejszym zgodę na zasady Konkursu i akceptuje niniejszy Regulamin.

IV. Zasady II-go etapu Konkursu

1.      Zadaniem Uczestników będzie:

1)     dokonanie wyboru jednego samochodu z modeli samochodów, zakwalifikowanych do II-go etapu Konkursu w każdej kategorii konkursowej - kategorie konkursowe oraz lista modeli samochodów będą zamieszczone na stronie www.motoas.interia.pl,

2)    udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe "Który samochód z powyższych chciałbyś mieć w swoim garażu? Uzasadnij swój wybór." - odpowiedź ( dalej: "Materiał") powinna zawierać nie więcej niż 400 znaków (wraz ze spacjami).

2.      Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1)     dokonanie wyboru tylko jednego modelu samochodu w każdej z kategorii konkursowych,

2)     samodzielne stworzenie Materiału i przesłanie go przez Uczestnika poprzez formularz konkursowy, udostępniony na stronie  www.motoas.interia.pl,

3)     wskazanie w formularzu konkursowym danych osobowych Uczestnika w postaci imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, oraz adresu mailowego,

4)     zaakceptowanie Regulaminu Konkursu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu, w tym na publikację swoich danych osobowych w postaci imienia lub/i nazwiska w przypadku publikacji jego Materiału (lub jego części) w serwisie Motoryzacja, poprzez odznaczenie odpowiednich pól  w formularzu konkursowym.

3.      Wysyłając Materiał, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a)     posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału oraz że wyraża zgodę na jego publikację w serwisie www.motoryzacja.interia.pl i  jego udostępnienie użytkownikom serwisu,

b)     udziela niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na korzystanie z Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

A.    zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,

B.    wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

C.   w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

4.      Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku gdy okaże się , że Materiał narusza prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia takiego Materiału oraz dyskwalifikację Uczestnika, który go dostarczył.

5.      Organizator zastrzega także prawo do zdyskwalifikowania i niezamieszczania Materiału, w przypadku, gdy będzie on zawierał treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszający prawa i dobre imię osób trzecich. Dyskwalifikacja dotyczyć będzie także Materiałów, których autorstwo na forum będzie można przypisać więcej niż jednemu Uczestnikowi.

6.      Uczestnik oświadcza, iż znana jest mu okoliczność, że z tytułu udostępnienia Materiału nie nabywa jakichkolwiek praw do ewentualnego wynagrodzenia.

7.      Każdy z Uczestników może wziąć udział w drugim etapie Konkursu tylko raz.

8.      Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w ustępach powyżej powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

V. Wybór zwycięzców II-go etapu Konkursu

1.    Zwycięzcy w Konkursie są wybierani wyłącznie spośród Uczestników - w wyborze nie uczestniczą osoby, które brały udział wyłącznie w I-szym etapie Konkursu.

2.    Wyboru zwycięzców dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

3.      Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a.      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b.      wyłonienie zwycięzcy Konkursu,

c.      rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

4.      Zwycięzcami Konkursu zostanie 10 (dziesięciu) Uczestników, których nadesłany Materiał uznany zostanie przez Organizatora za najciekawszy, mając na uwadze poziom merytoryczny, pomysłowość.

5.      Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora do dnia 31 maja 2017 roku

VI. Nagrody

1.    Nagrodami w Konkursie będzie 10 (dziesięć) zestawów gadżetów motoryzacyjnych od marek samochodowych, biorących udział w Konkursie. Wartość nagrody nie przekroczy 700 złotych.

2.      Każdemu zwycięzcy przyznany zostanie jeden zestaw, o którym mowa w ust. 1. powyżej.

3.      O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni mailowo, na adres wskazany w formularzu konkursowym, w terminie do dnia 5 czerwca 2017 roku.

 

4.    W przypadku:

1)  braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w terminie do 14 dni od dnia wyłonienia zwycięzców Konkursu,

2)  zrzeczenia się nagrody przez zwycięzcę na rzecz Organizatora,

3)  niespełnienia postanowień Regulaminu,

przyznana nagroda przepada na rzecz Organizatora, a zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci prawo do otrzymania nagrody.

5.         Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

6.         Każdy zwycięzca ma prawo tylko do jednej nagrody.

7.         Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

8.         Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom Konkursu przez Organizatora przesyłką pocztową na wskazane przez adresy w ciągu 30 dni od dnia 31 maja 2016 roku.

9.         Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.

10.      Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

VII. Dane osobowe

1.    Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator.

2.      Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich    poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k.,  os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.

3.      Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu konkursowym.

4.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

5.      Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników (poza zwycięzcami), którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

VIII. Reklamacje

1.    Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu.

2.      Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp.k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

3.      Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

IX. Postanowienia końcowe

1.    Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2.    Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy