Wypowiedzenie umowy OC

Umowę ubezpieczenia OC zawiera się na okres 12 miesięcy. Wypowiedzenie umowy OC trzeba złożyć najpóźniej na 1 dzień przed końcem okresu, na który została zawarta. Inaczej umowa zostanie automatycznie zawarta na kolejny rok.

Umowę ubezpieczenia OC zawiera się na okres 12 miesięcy. Wypowiedzenie umowy OC trzeba złożyć najpóźniej na 1 dzień przed końcem okresu, na który została zawarta. Inaczej umowa zostanie automatycznie zawarta na kolejny rok.

Wypowiedzenia umowy OC można dokonać w przypadku zmiany ubezpieczyciela, gdy aktualna polisa dobiega końca, lub w przypadku zmiany właściciela pojazdu. 

Pobierz wzór wypowiedzenia umowy OC (PDF)

Pobierz wzór wypowiedzenia umowy OC (DOC)

Wypowiedzenie musi zostać złożone w formie pisemnej: bezpośrednio ubezpieczyciela, u agenta lub za pośrednictwem listu poleconego. O ile umowa została zawarta po 10 lutego 2012 roku, o terminie złożenia wypowiedzenia decyduje data stempla pocztowego. W przypadku umów zawartych do 10 lutego 2012 roku, o terminie złożenia wypowiedzenia decyduje data odbioru dokumentu przez ubezpieczyciela.

Reklama


________________________________________________________________
miejscowość i data

________________________________________________________________
nazwa ubezpieczyciela

________________________________________________________________
ulica, numer budynku siedziby ubezpieczyciela

________________________________________________________________
kod pocztowy, miasto

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych


Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z pózn. zm.)  wypowiadam umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych potwierdzoną polisą ubezpieczeniową numer: _______________________________________________ .


Dane ubezpieczającego/posiadacza pojazdu:

_________________________________________________________________
imię i nazwisko/nazwa firmy

_________________________________________________________________
adres

_________________________________________________________________
PESEL

_________________________________________________________________
dane pojazdu: marka, typ i model

_________________________________________________________________
numer rejestracyjny pojazdu


Z poważaniem

_________________________________________________________________________________
imię i nazwisko


INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama