Reklama

Wypowiedzenie umowy OC

Umowę ubezpieczenia OC zawiera się na okres 12 miesięcy. Wypowiedzenie umowy OC trzeba złożyć najpóźniej na 1 dzień przed końcem okresu, na który została zawarta. Inaczej umowa zostanie automatycznie zawarta na kolejny rok.

Wypowiedzenia umowy OC można dokonać w przypadku zmiany ubezpieczyciela, gdy aktualna polisa dobiega końca, lub w przypadku zmiany właściciela pojazdu. 

Pobierz wzór wypowiedzenia umowy OC (PDF)

Pobierz wzór wypowiedzenia umowy OC (DOC)

Wypowiedzenie musi zostać złożone w formie pisemnej: bezpośrednio ubezpieczyciela, u agenta lub za pośrednictwem listu poleconego. O ile umowa została zawarta po 10 lutego 2012 roku, o terminie złożenia wypowiedzenia decyduje data stempla pocztowego. W przypadku umów zawartych do 10 lutego 2012 roku, o terminie złożenia wypowiedzenia decyduje data odbioru dokumentu przez ubezpieczyciela.

Reklama


________________________________________________________________
miejscowość i data

________________________________________________________________
nazwa ubezpieczyciela

________________________________________________________________
ulica, numer budynku siedziby ubezpieczyciela

________________________________________________________________
kod pocztowy, miasto

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych


Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z pózn. zm.)  wypowiadam umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych potwierdzoną polisą ubezpieczeniową numer: _______________________________________________ .


Dane ubezpieczającego/posiadacza pojazdu:

_________________________________________________________________
imię i nazwisko/nazwa firmy

_________________________________________________________________
adres

_________________________________________________________________
PESEL

_________________________________________________________________
dane pojazdu: marka, typ i model

_________________________________________________________________
numer rejestracyjny pojazdu


Z poważaniem

_________________________________________________________________________________
imię i nazwisko


INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama