Taryfikator punktów karnych 2021

Aktualny taryfikator punktów karnych za wykroczenia drogowe:

Aktualny taryfikator punktów karnych za wykroczenia drogowe:

Czyny o charakterze szczególnym

 • Popełnienie przestępstwa drogowego: 10 punktów
 • Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - kolizja drogowa: 6 punktów
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu: 10 punktów
 • Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku: 10 punktów
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego: 10 punktów
 • Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: 10 punktów

Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych

 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym: 10 punktów
 • Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi: 10 punktów
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu: 10 punktów
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd: 10 punktów
 • Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia: 10 punktów
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania: 6 punktów
 • Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych: 5 punktów

Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

 • Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu: 8 punktów
 • Niestosowanie się do:
  - sygnałów świetlnych: 6 punktów
  - sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym: 6 punktów
  - sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego: 6 punktów
 • Niezastosowanie się do znaków:
  - B-2 "zakaz wjazdu": 5 punktów
  - B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach": 5 punktów
  - B-21 "zakaz skręcania w lewo" lub B-22 "zakaz skręcania w prawo": 5 punktów
  - C-1 do C-12 "nakaz jazdy...": 5 punktów
  - F-10, F-15 do F-19, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania: 5 punktów
  - P-8a do P-8c "strzałka kierunkowa": 5 punktów
  - P-4 "linia podwójna ciągła": 5 punktów
  - B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka": 4 punkty
  - B-3 do B-7 "zakaz wjazdu ...": 3 punkty
  - B-13 do B-19 "zakaz wjazdu ...": 2 punkty
 • Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych: 1 punkt
 • Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop": 2 punkty
 • Niestosowanie się do znaków:
  - D-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking - miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29: 5 punktów
  - P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b: 5 punktów

Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów

 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
  - na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej: 6 punktów
  - na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu: 6 punktów
  - pojazdom szynowym: 6 punktów
  - rowerzystom: 6 punktów
  - podczas zmiany pasa ruchu: 5 punktów
  - w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze: 5 punktów
  - podczas włączania się do ruchu: 5 punktów
  - podczas cofania: 4 punkty
 • Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu: 5 punktów
 • Naruszenie zakazu zawracania: 5 punktów
 • Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru: 2 punkty

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości

 • Przekroczenie prędkości:
  - powyżej 50 km/h: 10 punktów
  - od 41 do 50 km/h: 8 punktów
  - od 31 do 40 km/h: 6 punktów
  - od 21 do 30 km/h: 4 punkty
  - od 11 do 20 km/h: 2 punkty
  - od 6 do 10 km/h: 1 punkt
 • Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym: 2 punkty

Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania

 • Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania: 5 punktów
 • Wyprzedzanie z niewłaściwej strony: 3 punkty
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania:
  - na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi: 10 punktów
  - przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia: 5 punktów
  - na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi: 5 punktów
  - na skrzyżowaniach: 5 punktów
  - na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi: 5 punktów
  - na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi: 5 punktów
 • Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania": 5 punktów
 • Zwiększenie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 3 punkty
 • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 3 punkty

Używanie świateł zewnętrznych

 • Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:
  - od zmierzchu do świtu: 4 punkty
  - w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza: 2 punkty
  - w okresie od świtu do zmierzchu: 2 punkty
  - w tunelu, niezależnie od pory doby: 4 punkty
 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:
  - przednich: 2 punkty
  - tylnych: 2 punkty
 • Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia: 3 punkty
 • Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami: 3 punkty

Naruszenie innych przepisów, które powoduje zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym

 • Naruszenie zakazu cofania:
  - na drodze ekspresowej lub autostradzie: 5 punktów
  - w tunelu, na moście lub wiadukcie: 2 punkty
 • Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony: 2 punkty
 • Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju: 1 punkt
 • Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu: 1 punkt
 • Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie: 3 punkty
 • Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia: 3 punkty
 • Naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej": 2 punkty
 • Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem: 2 punkty
 • Naruszenie obowiązku używanie hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym technicznym przez kierującego motocyklem lub motorowerem: 2 punkty
 • Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku: 2 punkty
 • Naruszenie zakazu:
  - objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczenie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone: 4 punkty
  - wjeżdżania na przejazd, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 4 punkty
 • Naruszenie przez kierującego zakazu:
  - wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy: 2 punkty
 • Zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne: 3 punkty
 • Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic: 1 punkt
 • Wjeżdżanie pomiędzy jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdu uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej: 2 punkty
 • Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub podobnym urządzeniu: 5 punktów

Przewóz osób

 • Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami: 6 punktów
 • Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów ochronnych: 4 punkty
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:
  - kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym: 2 punkty
  - kierującego innym pojazdem: 1 punkt
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:
  - kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne: 2 punkty
  - kierującego innym pojazdem: 1 punkt
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 1 punkt za każdą osobę, maks. 10 punktów
 • Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli:
  - liczba osób przekracza 5: 3 punkty
  - osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy: 3 punkty
 • Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01-E 05, C 07-C 16, C 17 i C 18: 2 punkty
 • Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01-E 05: 2 punkty

Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową

 • Kierowanie pojazdem:
  - pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu: 0 punktów
  - nie mając do tego wymaganych uprawnień: 0 punktów
  - nie mając przy sobie wymaganych dokumentów: 0 punktów
 • Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych: 0 punktów
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku: 0 punktów
 • Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym: 0 punktów
 • Naruszenie zakazu holowania: 0 punktów
 • Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:
  - przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów: 0 punktów
  - niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie: 0 punktów
 • Wjeżdżanie na pas między jezdniami: 0 punktów
 • Używanie "szperacza" podczas jazdy: 0 punktów
 • Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym: 0 punktów
 • Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem: 0 punktów
 • Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych: 0 punktów
 • Bezpodstawne używanie żółtych sygnałów błyskowych: 0 punktów
 • Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim: 0 punktów
 • Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany: 0 punktów
 • Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu: 0 punktów
 • Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym: 0 punktów
 • Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi: 0 punktów
 • Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem: 0 punktów
 • Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:
  - powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu: 0 punktów
  - naruszający stateczność pojazdu: 0 punktów
  - utrudniający kierowanie pojazdem: 0 punktów
  - ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony: 0 punktów
 • Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu: 0 punktów
 • Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń - bez odpowiedniego zabezpieczenia: 0 punktów
 • Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy: 0 punktów
 • Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich: 0 punktów
 • Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób: 0 punktów
 • Przejazd bez zezwolenia:
  - pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów: 0 punktów
  - zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości: 0 punktów
 • Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego: 0 punktów
 • Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym: 0 punktów

Naruszenia, którym nie przypisano wartości punktowej

 • Inne naruszenie przepisów ruchu drogowego: brak
INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy