II Motocyklowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W sobotę 11 maja odbył się, organizowany przez Ministerstwo Infrastruktury, Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Automobilklub Polski - II Motocyklowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Wydarzenie, oficjalnie otwarte przez Zastępcę Przewodniczącego Krajowej Rady BRD, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury pana Rafała Webera, miało formę debaty merytorycznej pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, służbami nadzoru nad ruchem drogowym, organizacjami pozarządowymi oraz innymi jednostkami działającymi na rzecz BRD z przedstawicielami środowiska motocyklowego.

Pan Rafał Weber podkreślił wagę tak szerokiej dyskusji oraz jej ogromne znaczenie nie tylko w kontekście samych motocyklistów ale i wszystkich użytkowników dróg. Zaangażowanie w debatę tak zróżnicowanych środowisk pozwoliło na wielostronne spojrzenie na palący problem - jakim jest rosnąca liczba wypadków z udziałem motocyklistów. Dyskusja pozwoliła na zidentyfikowanie istotnych czynników mających negatywny wpływ na bezpieczeństwo na drodze.

Reklama

Podczas debaty zwracano uwagę nie tylko na aspekty związane z istniejącą infrastrukturą drogową, odpowiednim i czytelnym oznakowaniem czy oświetleniem, ale także z szeroko pojętą kulturą i wzajemnym poszanowaniem wszystkich użytkowników dróg. Podkreślano znaczenie wczesnej edukacji; odpowiedniego wyszkolenia; przestrzegania
i respektowania przepisów ruchu drogowego oraz potrzeby propagowania dobrych postaw.

Poruszono również temat wpływu nieprawidłowych zachowań samych motocyklistów m.in.; nieodpowiedniego dopasowania kasków (przynajmniej 20% kasków spadło motocyklistom z głowy podczas wypadków) czy ich niestosowania (Polska należy do trzech krajów o najwyższym wskaźniku osób deklarujących niestosowanie kasków); niejednokrotnie brak odpowiedniej odzieży ochronnej (którą stosuje tylko kilkanaście procent motocyklistów); niedostosowywanie prędkości do warunków drogowych czy korzystanie z telefonów komórkowych podczas jazdy (kilkanaście procent polskich motocyklistów przyznało, że nie tylko rozmawia przez telefon podczas jazdy ale i czyta smsy).

Ustalono główne założenia przyszłych wspólnych działań mających na celu zwiększanie bezpieczeństwa na polskich drogach, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa motocyklistów:

  • W ramach przygotowywanej nowej strategii poprawy BRD rozmowy oraz działania powinny się toczyć na wielu poziomach z niezbędnym uwzględnieniem środowiska motocyklowego;
  • Kwintesencją spójnego, systematycznego planu poprawy BRD powinno być dzielenie się odpowiedzialnością między instytucjami publicznymi, NGO, rządowymi
    i samorządowymi - w celu poprawy jakości prowadzonych działań;
  • Szczególne miejsce powinna zając edukacja, prowadzona już od najmłodszych lat;
  • Konieczność ulepszania systemów egzaminowania; budowania świadomości i kultury na drodze; niwelowania agresji; poprawy relacji między poszczególnymi uczestnikami ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z motocyklistami.

Uzupełnieniem części merytorycznej była, otwarta dla wszystkich, część wystawiennicza ze stoiskami Partnerów Kongresu: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Komendy Głównej Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Ratownictwa Motocyklowego - którzy prezentowali działania edukacyjne oraz prewencyjne podejmowane w swoich jednostkach.

Uczestnicy mogli skorzystać również z symulatora jazdy 3D, symulatora dachowania czy alko, narko i sengogli w mini miasteczku ruchu drogowego.

Dla chcących oddać honorowo krew dla potrzebujących motocyklistów czekał Autobus Narodowego Centrum Krwi - tę mobilną zbiórkę krwi prowadzono dzięki współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie w ramach akcji "200 litrów krwi na 200 lat Administracji Drogowej". Do dnia Kongresu udało się zebrać ponad 524 litry krwi!

Kongres podsumował i zakończył Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Konrad Romik podkreślając, że jest to koniec II Kongresu, ale nie koniec, a początek działań dedykowanych motocyklistom, początek wspólnego, owocnego porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach w ramach programowania nowej krajowej strategii poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na podstawie wniosków płynących z Kongresu oraz biorąc pod uwagę niepokojącą sytuację związaną z pogarszającym się stanem bezpieczeństwa z udziałem motocyklistów zobowiązał się do przygotowania i wdrożenia, jeszcze przed wakacjami, kampanii społecznej poświęconej bezpieczeństwu motocyklistów na polskich drogach. Zwrócił się z prośbą  do środowiska motocyklistów oraz wszystkich przedstawicieli instytucji biorących udział w Kongresie o wsparcie tego planowanego przez KRBRD działania i propagowanie apelu Rady o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

W ramach debaty odbyły się 3 panele tematyczne:

Panel I: Analiza sytuacji na poziomie krajowym i regionalnym w obliczu narastającej liczby wypadków drogowych z udziałem motocyklistów. Statystyki. Przyczyny. Edukacja.

(Paneliści: Artur Zawadzki - Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy; podinspektor Radosław Kobryś - Komenda Główna Policji; Marcin Gałuszko - Dyrektor Biura Informacji i Promocji  -  Główny Inspektorat Transportu Drogowego; Konrad Romik - Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Tomasz Kacprzak - Sekretarz WR BRD w Łodzi)

Panel II: Jaki powinien być bezpieczny motocyklista? Wzorce prawidłowych zachowań. Bezpieczne wykorzystanie infrastruktury. Brak akceptacji dla łamania przepisów.

(Paneliści: Norbert Wyrwich - Radca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA; Marcin Przychodzki - Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Infrastruktury; Krzysztof Rzepecki - Prezes Fundacji Jednym Śladem; Zdzisław Kozłowski - Prezes  Honorowy - Klub Motocyklowy "Grom")

Panel III: Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podnoszenie ogólnej świadomości. Przestrzeganie przepisów i zasad. Poszanowanie innych użytkowników dróg. Blok miał charakter dyskusji pomiędzy wybranymi użytkownikami ruchu drogowego.

(Paneliści: Bartłomiej Morzycki - Prezes Zarządu Partnerstwo Dla Bezpieczeństwa Drogowego; Ilona Buttler - koordynator i kierownik projektu Safer Wheels w Instytut Transportu Samochodowego;  Piotr Sarnecki - Dyrektor Generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego; Rafał Betnarski - redaktor ścigcz.pl; Marcin Stuszewski - DTJS Akademia Jazdy; Artur Wajda - instruktor doskonalenia techniki jazdy motocyklem, Anna Jackowska - przewodnik motocyklowy; Marzena Chrostek - zawodniczka, redaktor motocaina.pl,  szkoleniowiec.)


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama