Reklama

Bardzo ważne zmiany dla kierowców!

Już wkrótce posiadacze pojazdów zetkną się z nowymi zasadami dotyczącymi obowiązkowych ubezpieczeń OC. Od 11 lutego 2012 br. obowiązywać będzie nowelizacja ustawy regulującej kwestie m.in. obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.

Reklama

Zmiany mają na celu na przykład zlikwidować problemy z tzw. podwójnym ubezpieczeniem. Z kolei od 1 stycznia 2012 br. obowiązują już nowe kary za brak ochrony z ubezpieczenia OC.

Rosną kary

Reklama

Z początkiem br. zmieniły się ustawowe kary za brak ważnej polisy OC. Do końca ubiegłego roku mieliśmy do czynienia ze stałymi stawkami kalkulowanymi na podstawie kursu euro. Dla przykładu, brak ubezpieczenia OC motocyklu skutkował mandatem stanowiącym równowartość 100 euro, a w przypadku samochodu osobowego - 500 euro.

Obecnie wysokość kar została powiązana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Nowa ustawa przewidziała, że w niektórych sytuacjach kierowca będzie musiał zapłacić dwukrotną (a w przypadku aut ciężarowych i autobusów nawet trzykrotną) równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość kary jest zależna od długości okresu, w którym właściciel pojazdu nie posiadał ważnej polisy OC. Jeśli czas ten nie przekracza 3 dni - właściciel pojazdu będzie musiał zapłacić 20% minimalnego wynagrodzenia - tzw. kary podstawowej. Do 15 dni bez ważnego ubezpieczenia obowiązuje 50% kary podstawowej, a powyżej 15 dni - 100%. Na podstawie aktualnego minimalnego wynagrodzenia, podstawowa kara dla posiadacza samochodu osobowego bez ważnego OC wynosi obecnie 3000 zł, co oznacza wzrost ok. o jedną trzecią w porównaniu do starych zasad.

Problem podwójnych ubezpieczeń rozwiązany

Za najważniejszą zmianę wprowadzoną w Ustawie o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych uznaje się rozwiązanie kwestii tzw. podwójnych ubezpieczeń OC.

Przede wszystkim wprowadzona została możliwość wypowiedzenia automatycznie przedłużonej na kolejny rok polisy OC, o ile zawarta została umowa ubezpieczeniowa z inną firmą. Co więcej, w przypadku gdy będziemy chcieli wypowiedzieć polisę - skuteczne będą wypowiedzenia nadane na poczcie przed upływem terminu umowy ubezpieczenia OC. Dotychczas, by wypowiedzenie było skuteczne, należało je doręczyć do firmy ubezpieczeniowej przed upływem terminu umowy.

Warto jednak pamiętać, że dotyczy to jedynie Poczty Polskiej, w przypadku skorzystania z usług prywatnego operatora datą decydującą będzie termin doręczenia pisma ubezpieczycielowi. Ponadto można również wypowiedzieć umowę faksem lub pocztą elektroniczną, w tym drugim przypadku należy do wiadomości załączyć skan podpisanego formularza.

Zmianie uległy również przepisy dotyczące OC w przypadku sprzedaży samochodu. W takich sytuacjach umowa ubezpieczenia będzie trwała tylko do końca okresu, na który została zawarta przez zbywcę pojazdu. Oznacza to, że - jak dotychczas - nie będzie automatycznie odnawiała się na kolejne 12 miesięcy. Ponadto dzięki wprowadzonym zmianom nabywca pojazdu może wypowiedzieć "odziedziczoną" polisę w dowolnym momencie trwania umowy. Do tej pory było to możliwe tylko 30 dni po sprzedaży pojazdu.

Nowe obowiązki informacyjne ubezpieczycieli

Na zmniejszenie tzw. podwójnych umów OC wpłyną także zawarte w nowej ustawie dodatkowe obowiązki informacyjne, które nałożone zostały na zakłady ubezpieczeń. Ubezpieczyciele są zobowiązani najpóźniej 14 dni przed końcem 12 miesięcznej polisy wysłać do klienta informację o ubezpieczeniu na kolejny rok.

Zakłady ubezpieczeń mają również obowiązek wysyłania najpóźniej 14 dni od zawarcia polisy OC potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia. Ponadto warto odnotować fakt, że pojawiła się możliwość szybkiego sprawdzenia, czy dany pojazd posiada ochronę ubezpieczeniową na stronach internetowych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (www.ufg.pl). Usługa ta dostępna jest już od 29 grudnia ur.

Nowe obowiązki przy sprzedaży auta

Obowiązek pisemnego poinformowania ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu w dalszym ciągu spoczywa na jego zbywcy. Skrócono jednak termin na wykonanie tej czynności - z 30 do 14 dni od dnia dokonania transakcji. Nowelizacja ustawy dokładnie podaje, jakie dane nowego posiadacza należy przedstawić ubezpieczycielowi.

Odpowiednie pismo powinno zawierać imię, nazwisko i PESEL nabywcy, o ile został nadany lub nazwę, siedzibę i REGON w przypadku, gdy nabywcą jest podmiot gospodarczy. Ustawa niezmiennie nakłada na zbywcę obowiązek przekazania nowemu właścicielowi potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC. (Liberty Direct)

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL