Budowa autostrad

Pierwszy krok ku rozbudowie drogi nr 7 do granicy

​GDDKiA ogłosiła przetarg na opracowanie Studium Korytarzowego dla budowy dwujezdniowej drogi krajowej nr 7 na odcinku od Rabki do przejścia granicznego ze Słowacją w Chyżnem. Do 10 sierpnia 2020 roku zainteresowane firmy mogą składać oferty.

Jak informuje Dyrekcja, zakres przetargu obejmuje wykonanie: rozwiązań technicznych, analizy i prognozy ruchu, oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, analizy wpływu rozpatrywanych rozwiązań na środowisko, zestawienia kosztów planowania i finansowania zadania inwestycyjnego, analizy kosztów i korzyści wariantów inwestycyjnych, porównawczej analizy wielokryterialnej rozpatrywanych opcji.

"Zakłada się, iż łączny czas realizacji umowy wyniesie 15 miesięcy od dnia jej zawarcia, przy czym 9 miesięcy trwać będzie opracowanie Studium Korytarzowego oraz 6 miesięcy udzielanie odpowiedzi wykonawcom, którzy będą brać udział w procedurze przetargowej na realizację kolejnego opracowania projektowego" - czytamy w komunikacie GDDKiA.

Studium Korytarzowe jest podstawowym dokumentem projektowym, przedstawiającym kompleksowo nowe, drogowe zamierzenie inwestycyjne. Jest to pierwsza dokumentacja projektowa, która określa lokalizację pasa terenu pod nową drogę, z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych. Dokumentacja ma posłużyć inwestorowi do wstępnej oceny sensowności zamierzenia inwestycyjnego i argumentacji za lub przeciw dalszym pracom projektowym.

Reklama

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama