Reklama

Czerwończyk fioletek a samochody

Obwodnica Lublina biegnie przez obszar Bystrzycy Jakubowickiej, objętej ochroną Natura 2000 ze względu na występujące tu chronione gatunki bezkręgowców, m.in. modraszkę telejus, modraszkę nausitos, czerwończyka nieparka i czerwończyka fioletka.

By ograniczyć negatywny wpływ inwestycji, droga poprowadzona zostania estakadą nad siedliskami owadów. Jednakże realizacja inwestycji może utrudniać kontakt osobników występujących na tym terenie z resztą populacji. Dotyczy to zwłaszcza czerwończyka fioletka.

Reklama

Motyl ten nierozerwalnie związany jest z rośliną żywicielską - rdestem wężownikiem, na którym żerują jego gąsienice. W ramach kompensacji drogowcy pokryją koszty znaczenia fioletka i obserwacji jego występowania w czasie wylotu. Zebranych zostanie też co najmniej 1000 jaj i larw motyla, które posłużą do stworzenia sztucznej hodowli. Dorosłe osobniki zostaną następnie wypuszczone z dala od budowanej drogi, w miejscu występowania rdestu. W ten sposób powinny powstać siedliska na terenie niezagrożonym ingerencją człowieka.

Przy ocenie projektu budowy drogi S22 uznano, iż może ona negatywnie oddziaływać na obszar Ostoi Warmińskiej, wpisanej na listę Natura 2000. Rezerwat jest cennym siedliskiem ptaków, m.in. bociana czarnego, czapli białej, puchacza, zimorodka, derkacza i żurawia. Gatunki te upodobały sobie ten teren przede wszystkim ze względu na urozmaicony krajobraz: obszary leśne poprzetykane są tu licznymi łąkami, bagnami, zbiornikami wodnymi i starorzeczami. Działania kompensacyjne miały prowadzić do

utrzymania tej różnorodności i objęły swym zasięgiem aż 626 ha! Na zlecenie GDDKiA założono łąki kwietne, wykoszono trawy i wybudowano urządzenia spiętrzające wodę, by utrzymać podmokły charakter

terenu. Oczyszczono też zarastające oczka wodne. Zasadzono ponadto 6,5 tys. krzewów tarniny i głogu, których owoce stanowią pokarm dla ptaków. Rozwieszono też 70 budek lęgowych oraz nawiercono 104 otwory w pniach drzew, stanowiące zaczątek dziupli. Drogowcy będą też regularnie prowadzić monitoring rozmieszczenia, liczebności i wymagań siedliskowych gatunków lęgowych.

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: gatunki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje