Kia Platinum Cup 2019

Regulamin konkursu "KIA PLATINUM CUP Poznań 2019".

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu " KIA PLATINUM CUP Poznań 2019 " (dalej: "Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL  Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 527-26-44-300 (dalej: "Organizator").

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Kia Motors Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 00000 18778 NIP 526-19-10-258 (dalej: "Fundator").

Reklama

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 17 maja 2019 roku i trwa do dnia 31 maja 2019 roku do godziny 23:59:59.

4. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.motoryzacja.interia.pl (dalej: "Strona Konkursowa")

5. Konkurs dostępny jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla użytkowników portalu www.interia.pl.

6. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, których odpowiedzi na pytanie konkursowe zostaną uznane za najciekawsze, przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową.

II. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz Fundatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawo jazdy kategorii B.

3. Wysyłając maila z zadaniem konkursowym Uczestnicy, aby skutecznie zgłosić swoje uczestnictwo w Konkursie, są zobowiązani do zawarcia w wiadomości e-mail następującego oświadczenia:

"Akceptuję regulamin konkursu " KIA PLATINUM CUP Poznań 2019" i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na warunkach określonych w regulaminie w celu przeprowadzenia konkursu przez Grupa INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, jako administratora danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. Oświadczam, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym, dotyczącym zasad przetwarzania moich danych osobowych, udostępnionym przez Organizatora jako administratora danych".

4. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i  w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.motoryzacja.interia.pl

6. Uczestnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić INTERIA.PL o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu Konkursowym. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

III. Zasady Konkursu

1.      Zadaniem Uczestników Konkursu będzie nadesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe:

Jak kibicowałbyś na KIA PLATINUM CUP w Poznaniu?

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a. stworzenie i przesłanie na adres mailowy motokonkursy@firma.interia.pl odpowiedzi na pytania konkursowe, wskazane w ust. 1 powyżej (dalej: Materiał).

b. podanie w wiadomości mailowej danych osobowych Uczestnika w postaci imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu oraz oświadczenia, o którym mowa w rozdziale II ust. 3 Regulaminu

3. Wysyłając Materiał i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a. posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu,

b. udziela niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na korzystanie z jego Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

i. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,

ii. wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

iii. w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego

iv. wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

4. Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe dopuszczalne jest zarówno w formie wypowiedzi pisemnej (nie więcej niż 1000 znaków), jak również w formie plików (foto, video), które należy dołączyć jako załącznik do maila. Piliki powinny być przesyłane w formacie JPG, PNG, MP4, o maksymalnej wielkości 15 MB . Materiał nie może prezentować wizerunku osób trzecich.

5. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

6. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt. II ust. 3 i pkt. III ust. 2 i 3 powyżej powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

7. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

8. Organizator oświadcza, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych lub praw wyłącznych poprzez publikację i emisję Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału przesłanego przez Uczestnika oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

9. Organizator zastrzega sobie także prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika  i niezamieszczania Materiału, w przypadku, gdy będzie on zawierał treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich.

IV. Wybór Zwycięzców

1. Wybór zwycięzców Konkursu nastąpi w siedzibie Organizatora do dnia 3 czerwca 2019 roku do godziny 23:59:59. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. wyłonienie zwycięzców Konkursu,

c. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

2. Komisja Konkursowa, wyłoni spośród nadesłanych Materiałów 3 (trzy) jej zdaniem najlepsze prace. Komisja Konkursowa będzie kierować się przede wszystkim merytorycznym poziomem nadesłanych Materiałów, mając na uwadze pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu czy też element humorystyczny.

3. Dane zwycięzców (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) zostaną opublikowane na stronach serwisu www.motoryzacja.interia.pl w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty wyboru zwycięzców.

4. O przyznaniu nagrody zwycięzca Konkursu zostanie także powiadomiony drogą mailową, na adres e-mail z którego zostało przesłane zgłoszenie konkursowe.

V. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:

·         nagroda główna - dla zwycięzcy, którego Materiał został oceniony najwyżej - Voucher z wejściówkami na rundę wyścigową w Poznaniu (8-9 czerwca 2019) dla dwóch osób wraz z użyczeniem samochodu KIA z pełnym bakiem w okresie 7-10 czerwca 2019 r. i pobytem w Poznaniu (nocleg dla dwóch osób w hotelu w Poznaniu - Hampton By Hilton Poznań, przy ul. Święty Marcin 6 w dniach 8-9 czerwca 2019), wyboru hotelu, w którym będzie miał miejsce nocleg dokona Organizator,

·         nagrody II stopnia -  2 zestawy gadżetów KIA po jednym dla każdego z pozostałych zwycięzców Konkursu.

2. W przypadku niespełnienia lub naruszenia przez zwycięzcę wymogów określonych Regulaminem, braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia zwycięzców, nieodebrania nagrody przez zwycięzcę, zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł zwycięzcy oraz prawo do otrzymania nagrody a nagroda przepada na rzecz innego Uczestnika Konkursu, wyłonionego przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

3. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

4. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

5. Nagrody II stopnia zostaną przesłane przez Organizatora na jego koszt, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do pokwitowania odbioru nagrody.

8. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

9. Zwycięzca nagrody głównej zostanie poinformowany o zasadach odbioru nagrody głównej nagrody na adres mailowy, wskazany w mailu zgoszeniowym do Konkursu, o którym mowa w pkt. III ust. 2 lit. b. Odbiór samochodu KIA będzie miał miejsce w salonie Fundatora -  AS Motors, Aleja Katowicka 70, w Nadarzynie. Użyczenie samochodu KIA następuje pod warunkiem zaakceptowania warunków użyczenia pojazdu wskazanych przez Fundatora. Koszty dojazdu po odbiór/zwrot samochodu marki KIA pokrywa zwycięzca.

VI. Dane osobowe

1.   Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej "Rozporządzenie", przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator.

2.   Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, na zasadach opisanych w Regulaminie, stosownie do udzielonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

3.   Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

4.   Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, który jest upoważniony do działania we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, umożliwiając z nim kontakt według następujących danych kontaktowych:

1)    iod@firma.interia.pl, lub

2)    Grupa Interia.pl os. Teatralne 9A, 31 - 946

5.   Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawa te mogą być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora można uzyskać pod następującym adresem internetowym: https://prywatnosc.interia.pl.

6.   Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu (w tym okresu dla rozpatrywania ewentualnych reklamacji) i/lub ewentualnego zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

7.   Dane osobowe Uczestników nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8.   Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Postanowienia końcowe

1.      Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia listy zwycięzców (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

2.      Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.

3.      Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi drogą pocztową, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

4.      Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.      Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym przesłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

6.      Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

7.      Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).

8.      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy