Reklama

Regulamin akcji "Zostań testerem"

I. Postanowienia ogólne akcji redakcyjnej

1. Organizatorem akcji redakcyjnej "Zostań testerem" (dalej: "akcją redakcyjną") jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie Os. Teatralne 9A 31-946 Kraków (dalej: "Organizator") na zlecenie Michelin Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn ("Fundator")

2. Akcja redakcyjna trwa od dnia 01. października 2010 do 31. grudnia 2010 do godziny 23:59:59

3. Informacje na temat akcji dostępne są na stronie internetowej www.motoryzacja.interia.pl

4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Reklama

5. Przedmiotem akcji redakcyjnej jest pozyskanie, spośród wszystkich zgłoszeń do akcji, 50 potencjalnych użytkowników do testowania opon zimowych Michelin.

II. Uczestnicy akcji redakcyjnej

6. Uczestnikiem akcji redakcyjnej (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora lub Fundatora oraz członków ich rodzin.

7. W akcji redakcyjnej samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

8. Regulamin akcji redakcyjnej dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.motoryzacja.interia.pl

III. Zasady akcji redakcyjnej

9. Warunkiem uczestnictwa w akcji redakcyjnej jest:

a. wypełnienie formularza rejestracyjnego poprzez podanie niezbędnych danych,

b. udzielenie odpowiedzi na pytania z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego,

c. udzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte związane z oponami pt: Uzasadnij dlaczego Ty jesteś najlepszym testerem opon Michelin

d. wyrażenie zgody na uczestnictwo w teście na warunkach regulaminu,

e. wyrażenie zgody na publikacje nadsyłanych opinii i wrażeń wraz z podaniem imienia i nazwiska, wizerunku, oraz marki pojazdu przez Organizatora i Fundatora na warunkach określonych w pkt. 18 poniżej.

10. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa dokona oceny odpowiedzi na pytania otwarte nadesłane przez uczestników, którzy poprawnie odpowiedzieli na pytania

ze znajomości przepisów ruchu drogowego. Komisja Konkursowa dokona wyboru 50 osób mając na uwadze poziom merytoryczny i językowy wypowiedzi Uczestników.

11. Każdy z wybranych przez Komisję Konkursową 50 uczestników otrzyma powiadomienie

o zaproszeniu do testu wraz z listą punktów bezpłatnego montażu opon. Powiadomienia zostaną rozesłane drogą e-mailową do dnia 15. października 2010.

12. Montaż opon odbywać się będzie w punktach sieci Euromaster na terenie całej Polski.

13. Warunkiem wzięcia udziału w teście przez osoby wybrane do testów jest:

a) zamontowanie do dnia 29. października 2010 roku opon w samochodzie, którego dane zostały wpisane do formularza rejestracyjnego. Identyfikacja testerów odbywać się będzie na podstawie dokumentu tożsamości oraz samochodu, który został zgłoszony do testu. Opony muszą zostać zamontowane w punkcie sieci Euromaster.

b) rejestracja w Serwisie Klienta Michelin, assistance: http://www.skm.polska.inmark.pl/zarejestruj.php

14. W przypadku, gdy którakolwiek osoba wytypowana do wzięcia udziału w teście, nie wykonana zobowiązań określonych w pkt. 13 Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru na jej miejsce kolejnej osoby zgodnie z Regulaminem.

15. Niedokonanie montażu opon w terminie określonym w pkt. 13 lub nieścisłości pomiędzy danymi w formularzu rejestracyjnym a dowodem osobistym lub dowodem rejestracyjnym powodują automatyczną dyskwalifikację Uczestnika zaproszonego do testów.

16. Tester po zamontowaniu opon potwierdza swoją gotowość do udziału w teście wysyłając maila na adres mailowy motoryzacja@firma.interia.pl gdzie w tytule wiadomości wpisuje: Test opon

17. W trakcie trwania testu użytkownicy są zobowiązani do przesyłania opisów wrażeń z użytkowania opon zimowych Michelin na specjalnie utworzony adres mailowy. Redakcja publikuje opinie użytkowników na łamach sekcji specjalnej.

18. Wysyłając odpowiedź pytanie otwarte lub dostarczając swoje opinie (dalej: Praca) i akceptując regulamin akcji redakcyjnej, Uczestnik akcji oświadcza, że:

a. udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie Pracy przez Fundatora na następujących polach eksploatacji:

i. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionej Pracy, wprowadzania Pracy do pamięci komputera,

ii. wprowadzania Pracy do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

iii. łączenie z innymi utworami lub podział na części,

iv. wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

v. w zakresie rozpowszechniania Pracy w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Wpisu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

b. udziela zgody na publikację Pracy na warunkach opisanej powyżej licencji z notą autorską obejmującą wizerunek Uczestnika, jego imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, markę i model samochodu.

19. Wysyłając odpowiedź na pytanie otwarte lub dostarczając swoje opinie Uczestnik akcji redakcyjnej jednocześnie wyraża zgodę:

a. na dokonanie przez Organizatora lub Fundatora opracowania przesłanej Pracy,

w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Pracy

na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Pracy,

b. Użycie fragmentu Pracy w reklamie przez Fundatora.

20. Jeden Uczestnik może wziąć udział w akcji redakcyjnej tylko raz.

21. Opony do testów dostarcza Michelin Polska S.A.

22. Do testów zostanie przez Fundatora przekazane 50 kompletów opon:

a. MICHELIN Alpin A4 w rozmiarze 195/65/R15

b. MICHELIN Alpin A4 w rozmiarze 205/55/R16

23. Użytkownik wybrany do testów jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór oraz montaż opon w punkcie Euromaster.

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do Fundatora .

25. Przed sprzedażą samochodu, na którym zamontowane są udostępnione opony, Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora o zamierzonej zmianie prawa własności pojazdu z minimum miesięcznym wyprzedzeniem, w celu umożliwienia dokonania przeglądu opon. Uczestnik zobowiązany jest w tym przypadku do odkupienia opon wg ceny uwzględniającej ich pozostałą wartość lub zwrotu opon do Organizatora zgodnie z decyzją Organizatora. W przypadku gdyby Uczestnik sprzedał samochód wyposażony w opony testowe bez wcześniejszego powiadomienia Organizatora, Uczestnik będzie zdyskwalifikowany i pozbawiony prawa udziału w akcji redakcyjnej tak długo jak zdecyduje Organizator. Dodatkowo Uczestnik będzie obciążony pełną wartością opon.

26. W przypadku kradzieży samochodu Uczestnika wyposażonego w ocenianie opony lub gdyby samochód brał udział w wypadku, a niemożliwym było zwrócenie opon, Uczestnik zobowiązany jest przedstawić do wglądu Organizatorowi protokół umorzenia dochodzenia, decyzję ubezpieczyciela o wypłacie odszkodowania lub innych dokument potwierdzający zaistniałą sytuację. W przeciwnym wypadku Uczestnik będzie obciążony pozostałą wartością opon.

27. Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu udostępnionych opon, w każdym czasie w przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych warunków.

VI. Dane osobowe

28. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach akcji redakcyjnej jest Fundator.

29. Fundator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników akcji redakcyjnej jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji akcji redakcyjnej, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom akcji redakcyjnej. Po zakończeniu akcji redakcyjnej dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa oraz z zastrzeżeniem pkt. 18 niniejszego Regulaminu.

30. Uczestnicy akcji redakcyjnej wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania lub nicka w serwisie www.motoryzacja.interia.pl, gdy zostaną oni zwycięzcami akcji redakcyjnej. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu pięciu dni od dnia wyboru zwycięzców Konkursu.

31. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Michelin Polska S.A. ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn

32. Uczestnik akcji redakcyjnej jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Fundatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

33. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje

34. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia akcji redakcyjnej

z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu.

35. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - INTERIA PL S.A, Os. Teatralne 9a,

31-946 Kraków.

36. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

37. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

VIII. Postanowienia końcowe

38. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady akcji redakcyjnej.

39. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Dowiedz się więcej na temat: pytania | motoryzacja | otwarte | opony | organizator | regulamin | Michelin | uczestnik

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy