Bezpieczna jazda z Interią i SZC

Regulamin konkursu "Bezpieczna jazda z Interią i SZC sierpień"

Przedstawiamy regulamin konkursu " Bezpieczna jazda z Interią i SZC sierpień".

Przedstawiamy regulamin konkursu " Bezpieczna jazda z Interią i SZC sierpień".

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu " Bezpieczna jazda z Interią i SZC " (dalej: "Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL  Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 527-26-44-300 (dalej: "Organizator").

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 9 sierpnia 2016 roku i trwa do dnia 23 sierpnia 2016 roku do godziny 23:59:59.

Reklama

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.motoryzacja.interia.pl. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla użytkowników portalu www.interia.pl.

5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie 3 (trzech) osób, których zdjęcia przesłane w ramach Konkursu zostaną uznane za najciekawsze, przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową.

II. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria (zwana dalej "Uczestnikiem") jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie, tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.motoryzacja.interia.pl

5. Uczestnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić INTERIĘ o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu Konkursowym. INTERIA  nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

III. Zasady Konkursu

1.      Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie w terminie do 23.08.2016 r. do godziny 23:59:59 (decyduje data przyjęcia wiadomości przez serwer pocztowy INTERIA.PL) pod adres motokonkursy@firma.interia.pl , zdjęcia (dalej: Materiał) swojego autorstwa z wakacyjnych podróży samochodem lub motocyklem (ważne, aby na zdjęciu był widoczny samochód lub motocykl) wraz z danymi tj. imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres do korespondencji oraz w treści wiadomości zamieści oświadczenie:

"Oświadczam, że:

1) zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu "Bezpieczna jazda z Interią i SZC" dostępnym pod adresem www.motoryzacja.interia.pl i akceptuję jego postanowienia,

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków) moich danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania."

2.      Zdjęcia muszą spełniać następujące wymagania:

·         zdjęcie powinno prezentować pojazdy samochodowe lub motocyklowe i być wyraźne,

·         rozmiar zdjęcia - od 500kb do 10 MB oraz min. 800x600 pikseli do max. 1600x1200 pixeli,

·         dopuszczalny format pliku - JPG,PNG.

3. Wysyłając Materiał i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a. posiada pełnię praw autorskich do Materiału, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu,

b. udziela niewyłącznej, nieodpłatnej oraz nieograniczonej terytorialnie zgody na użytkowanie Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

i. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,

ii. wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

iii. w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, tj. przesłać dowolną ilość Materiałów, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

5. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

6. Organizator oświadcza, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację i emisję Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału przesłanego przez Uczestnika oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

7. Organizator zastrzega sobie także prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika  i niezamieszczania Materiału, w przypadku, gdy będzie on zawierał treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich.

IV. Wybór Zwycięzców

1. Wybór zwycięzców Konkursu nastąpi w siedzibie Organizatora do dnia 28 sierpnia 2016 roku do godziny 23:59:59. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. wyłonienie zwycięzców Konkursu,

c. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

2. Komisja Konkursowa, wyłoni spośród nadesłanych Materiałów 3 (trzy) jej zdaniem najlepsze prace. Komisja Konkursowa będzie kierować się przede wszystkim merytorycznym poziomem nadesłanych Materiałów, mając na uwadze pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu czy też element humorystyczny.

3. Dane zwycięzcy (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) zostaną opublikowane na stronach serwisu www.motoryzacja.interia.pl w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty wyboru zwycięzców.

4. O przyznaniu nagrody zwycięzca Konkursu zostanie także powiadomiony drogą mailową, na adres e-mail z którego zostało przesłane zgłoszenie konkursowe.

V. Nagrody

1. Fundatorem nagród w Konkursie (dalej: "Fundator") jest Sobiesław Zasada Centrum Sp. z.o.o. Sp. k  z siedzibą w Bednarach 17, 62-010 Pobiedziska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS - 0000322188, NIP - 7773096187, REGON - 301034925.

2. Nagrodami w konkursie są 3 vouchery do Sobiesław Zasada Centrum na:

a) nagroda główna (1x) - voucher na standardowe szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy na torze w Bednarach poszerzone o program sportowy. Szkolenie będzie dostępne dla zwycięzcy w terminie uzgodnionym z Fundatorem, Realizacja vouchera może nastąpić przez osobę posiadającą ważne prawo jazdy kat. B najpóźniej do dnia 01.08.2017.

b) nagrody pocieszenia (2x) - voucher na standardowe szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy na torze w Bednarach. Szkolenie będzie dostępne dla zwycięzcy w terminie uzgodnionym z Fundatorem. Realizacja vouchera może nastąpić przez osobę posiadającą ważne prawo jazdy kat. B najpóźniej do dnia 01.08.2017.

3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów określonych w Regulaminie, nagroda przepada na rzecz innego Uczestnika Konkursu, wyłonionego przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

4. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

5. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

6. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na jego koszt, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej.

7. Zwycięzca zobowiązany jest do pokwitowania odbioru nagrody.

8. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

9. Nagrody w Konkursie nie obejmują zwrotu kosztów dojazdu do ośrodka Sobiesław Zasada Centrum w Bednarach.

VI. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronach www. motoryzacjainteria.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia wyboru zwycięzców Konkursu.

4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

5. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej, skierowanej na adres Organizatora - Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez nadanie w terminie 7 dni  od dnia rozpatrzenia reklamacji listu poleconego, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

2. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.).

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy