Reklama

XXXV RAJD ŻUBRÓW

W dniach 26-28 października, Automobilklub Krakowski oraz Szkoła Jazdy SJS organizują "35 RAJD ŻUBRÓW". Zawody, zainicjowane przed laty przez Sobiesława Zasadę mają charakter sportowo - towarzyski i są przeznaczone dla byłych zawodników, organizatorów i oczywiście sponsorów sportu samochodowego oraz zaproszonych gości i dziennikarzy. Poprzez niecodzienną formułę rajdu, który obsługują i sędziują czołowi zawodnicy startujący w Mistrzostwach Polski, Żubry są dużym wydarzeniem towarzyskim i medialnym.

Program tegorocznego Rajdu obejmuje 10 prób sportowych, które rozgrywane będą zarówno na zamkniętych placach jak i na drogach Beskidu Małego oraz tradycyjny Bal Żubrów w Hotelu Kasprowy w Zakopanem, podczas którego odbędzie się ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

CHARAKTERYSTYKA RAJDU

Organizatorem XXXV Rajdu Żubrów jest Automobilklub Krakowski w Krakowie ul. Na Barciach 6 w imieniu którego działają

Edmund Oprocha - Prezes Automobilklubu

Kazimierz Jaromin - Skarbnik

Rajd Żubrów jest imprezą typu zastrzeżonego w myśl Art. 19 Kodeksu Sportu Samochodowego FIA, organizowaną dla byłych zawodników, działaczy sportu samochodowego oraz zaproszonych gości, przez aktualnie startujących zawodników sportu samochodowego.

Reklama

BIURO RAJDU

Do dnia 27.10.2001, do godz. 10.00

Automobilklub Krakowski

ul. Na Barciach 6,

31-423 Kraków

tel. 412 93 19, fax. 411 89 63

W dniu 27.10.2001, od godz. 14.30

Hotel "Kasprowy"

Ul. Szymoszkowa 1, Zakopane

WŁADZE RAJDU

3.1 Zespół Komisarzy Sportowych

Przewodniczący Janusz Kulig

Członek Jan Kościuszko

Członek Maciej Wisławski

3.2 Kierownictwo Rajdu

Komandor Paweł Owczyński

V-ce Komandor

ds. Organizacyjnych Wacław Kostecki

Biuro Małgorzata Dybczyk

Zabezpieczenie Trasy Paweł Wójtowicz

Finanse Katarzyna Jopek-Trzop

Obsady sędziowskie Malina Wiechowska

Pomiar czasu i łączność Józef Czech

Komisja Techniczna Jan Chudzikiewicz

PROGRAM ORAZ TRASA XXXV RAJDU ŻUBRÓW

4.1 Program Rajdu

5.10.2001r Termin zgłoszeń i rezerwacji noclegów

26.10.2000r

godz. 16.00 - 19.00 Wydawanie dokumentów w Biurze Rajdu

Kraków , ul. Na Barciach 6

godz. 16.00 - 19.00 BK-1 - Kraków, ul. Na Barciach 6

27.10.2000r

godz. 7.00 - 8.00 BK-1 - Kraków, ul. Na Barciach 6

godz. 8.30 I Posiedzenie Zespołu Komisarzy Sportowych

Kraków, ul. Na Barciach 6

godz. 09.00 Ogłoszenie Listy Startowej j.w.

godz. 10.00 Start I-go zawodnika

CT Chemobudowa, Kraków ul. Klimeckiego 14

godz. 17.20 Przyjazd I-go zawodnika na Metę Rajdu

Hotel "Kasprowy"

godz. 19.00 Ogłoszenie wyników prowizorycznych

godz. 19.00 II Posiedzenie Zespołu Komisarzy Sportowych Hotel "Kasprowy"

godz. 20.00 Ogłoszenie wyników oficjalnych- Hotel "Kasprowy"

godz. 20.30 Bal Żubrów - Hotel"Kasprowy"

4.2 Trasa Rajdu

XXXV Rajd Żubrów zostanie rozegrany na trasie liczącej ok. 269 km ze Startem w Krakowie i Metą w Zakopanem.

Szczegółowe lokalizacje prób sportowych znajdują się w Notatkach Nawigacyjnych, natomiast skrócony przebieg Trasy Rajdu w niniejszym Regulaminie.

Trasę Rajdu należy przejechać zgodnie z Notatkami Nawigacyjnymi, które są wydawnictwem oficjalnym Rajdu.

Kategorycznie zabrania się treningów na trasie XXXV Rajdu Żubrów pod rygorem niedopuszczenia do udziału w Rajdzie!!!

Zapoznanie z trasą - zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Każde wykroczenie drogowe spowodowane podczas zapoznawania z trasą spowoduje niedopuszczenie do startu w rajdzie.

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

5.1 Zgłoszenia oraz wpisowe należy przesyłać na adres Organizatora w terminie do dnia 8.10.2001r. Obowiązuje czytelne wypełnienie wszystkich pozycji w zgłoszeniu, a w szczególności akcesu do określonej Grupy Klasyfikacyjnej.

5.2 Wpisowe wynosi :

Grupa I 550zł

Grupa II 550zł

Grupa III 700zł

Grupa IV 550zł

Grupa V 550zł

Wpisowe obejmuje uczestnictwo w Rajdzie oraz dwa bilety wstępu na Bal Żubrów Każda załoga ma prawo do dokupienia dodatkowych biletów wstępu na Bal Żubrów po 200 zł. Wpisowe należy wpłacić w Biurze Automobilklubu Krakowskiego lub na konto:

BANK PeKaO O/KRAKÓW NR 10701193-25319-2221-0100

do dnia 5.10.2001r.

W przypadku rezygnacji załogi z udziału w Rajdzie, należy fakt ten zgłosić na piśmie w terminie do dnia 12.10.2001r. Rezygnacja po tym terminie nie upoważnia do zwrotu wpisowego.

UCZESTNICY RAJDU

Załogę stanowi wyłącznie kierowca i pilot. Podczas trwania rajdu, zabrania się przewożenia osób trzecich

Uczestnicy rajdu mogą brać udział tylko i wyłącznie w jednej z niżej wymienionych Grup co winno znaleźć potwierdzenie na zgłoszeniu do Rajdu.

GRUPA I

Zawodnicy i działacze sportu samochodowego, którzy ukończyli 60 rok życia.

GRUPA II

Zawodnicy sportu samochodowego, którzy w ostatnich 3-ech latach nie brali udziału w zawodach samochodowych jakiegokolwiek szczebla i ukończyli 30 rok życia oraz działacze sportów motorowych urodzeni przed 1971 rokiem.

GRUPA III

Zaproszeni Goście.

GRUPA IV

Dziennikarze

GRUPA V

Zawodnicy startujący na samochodach wyprodukowanych przed 1976 rokiem.

POJAZDY DOPUSZCZONE DO RAJDU

7.1 Do Rajdu Żubrów zostaną dopuszczone tylko samochody seryjne, w których zmiany nie mogą wykraczać poza homologowane dla grupy N danej marki z dodatkowym ograniczeniem: układ wydechowy musi pochodzić z produkcji seryjnej, a maksymalny poziom głośności musi być zgodny z wymaganiami Prawa o Ruchu Drogowym.

7.2 Organizator dopuszcza tylko opony zgodne z ustawą Prawo o ruchu drogowym

7.3 Samochód biorący udział w Rajdzie musi być obowiązkowo wyposażony w następujące elementy :

- gaśnicę o masie min. 1.8 kg środka gaśniczego z ważnym atestem

- trójkąt odblaskowy,

- apteczkę

Załoga musi być wyposażona w kaski ochronne przeznaczone do sportów motorowych (mogą mieć utraconą homologację).

7.4 Podczas Rajdu Żubrów zabrania się serwisowania pojazdów.

Punkt 7.1 nie dotyczy Grupy V

PODZIAŁ NA KLASY

8.1 Samochody będą podzielone na następujące Klasy pod względem pojemności silnika oraz jego typu niezależnie od Grupy Klasyfikacyjnej:

Klasa 1 do 1000 ccm

Klasa 2 1001 do 1400 ccm

Klasa 3 1401 do 1600 ccm

Klasa 4 1601 do 2000 ccm

Klasa 5 powyżej 2000 ccm

W przypadku samochodów wyposażonych w turbosprężarki pojemność ich zostanie przeliczona współczynnikiem 1,7.

8.2 Klasę stanowi minimum 5 samochodów zgłoszonych i przyjętych na BK-1.

W przypadku mniejszej ilości samochodów w Klasie, Organizator zastrzega sobie prawo łączenia Klasy do pełnej Klasy bezpośrednio wyższej lub tworzenia z dwóch niepełnych Klas nowej. Samochody z Klasy 5 w przypadku braku wymaganej ilości będą zaliczane tylko do określonej Grupy Klasyfikacyjnej.

8.3 Samochody Grupy Weteranów nie będą dzielone na klasy pod względem pojemności silnika.

WSPÓŁCZYNNIKI WYRÓWNAWCZE

Specyfika Rajdu Żubrów wymaga wprowadzenia współczynników wyrównawczych przez które zostaną przeliczone tylko punkty karne z prób sportowych. Przeliczenie dotyczy wieku I Zawodnika, a wynik dotyczy całej załogi.

9.1 Współczynnik wyrównawczy dla Grupy I - 0,80

9.2 Współczynnik Wieku Zawodnika - WW

wiek: od 61 do 65 -0,98

od 66 do 70 -0,95

od 71 do 75 -0,92

od 76 do 80 -0,90

powyżej 80 -0,85

Podstawę stanowi ilość ukończonych pełnych lat w dniu Rajdu.

9.3 Współczynnik Samochodów Weteranów - WZ

Zawodnicy startujące na samochodach wyprodukowanych przed 1976 rokiem i biorący udział w Klasyfikacji Grupy Weteranów punkty karne z prób sportowych będą mieli przeliczone wg. następujących zasad

rok produkcji 1976 ? 1965 -0,99

1966 - 1961 -0,98

1960 - 1946 -0,95

do 1945 -0,90

Decyduje rok produkcji samochodu wpisany do Zgłoszenia oraz umieszczony w Dowodzie Rejestracyjnym.

KLASYFIKACJA W RAJDZIE

10.1 Klasyfikacja w Rajdzie wynika z sumy punktów karnych z Prób sportowych, PKC oraz kar nałożonych przez Organizatora i na tej podstawie będzie prowadzona w Grupach oraz Klasach.

10.2 W XXXV Rajdzie Żubrów będą prowadzone następujące klasyfikacje:

*Klasyfikacja Generalna

*Klasyfikacja w Grupie I o Nagrodę Przechodnią - "Statuetka Żubra".

W ramach klasyfikacji Grupy I rozgrywana jest dodatkowa klasyfikacja wiekowa o Małą Statuetkę Żubra z podziałem na wiek zawodników:

a/ 60 - 70 lat

b/ ponad 70 lat

*Klasyfikacja w Grupie II o Kierownicę Prezesa Automobilklubu Krakowskiego

*Klasyfikacja Grupy Gości

*Klasyfikacja Dziennikarzy

*Klasyfikacja Grupy V

*Klasyfikacja w Klasach

*Puchar Pań rozegrany w przypadku startu min. 3 załóg

We wszystkich klasyfikacjach podstawę będą stanowiły wyniki wg. punktu 10.1 niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem współczynników wyrównawczych .

10.3 Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowo innych klasyfikacji, które zostaną ogłoszone stosownym komunikatem.

KARTA DROGOWA

11.1.Zabrania się Załodze dokonywania jakichkolwiek zapisów w Karcie Drogowej pod rygorem wykluczenia z rajdu, równocześnie zobowiązuje się członków załogi do sprawdzania danych wpisanych do Karty Drogowej.

11.2.Zgubienie Karty Drogowej powoduje wykluczenie z Rajdu. Uczestnicy obowiązani są podawać Karty Drogowe do ostemplowania na wszystkich punktach kontroli w kolejności na niej ustalonej, a wizę danego punktu uzyskują pod warunkiem gdy:

samochód oznaczony tablicą rajdową wjedzie na punkt z właściwego kierunku,w samochodzie będą znajdowali się obaj członkowie załogi.

Na zapisy w Karcie Drogowej nie będą przyjmowane żadne protesty.

BADANIE KONTROLNE

12.1.Samochody zgłoszone do Rajdu zostaną poddane Badaniu Kontrolnemu BK-1, które ma charakter ogólny polegający na stwierdzeniu zgodności przedstawionego samochodu ze Zgłoszeniem i Regulaminem Rajdu.

12.2.W czasie Badania Kontrolnego winni być obecni obaj członkowie załogi, którzy zobowiązani są przedstawić Komisji BK następujące dokumenty:

- Dowód Osobisty, Paszport,

- Polisę ubezpieczeniową samochodu ? OC i NW

- Dowód Rejestracyjny,

- Prawo Jazdy I-go zawodnika,

12.3 Kierownictwo Rajdu może zarządzić oględziny techniczne samochodu biorącego udział w zawodach oraz przeprowadzić identyfikację załóg w dowolnym miejscu i czasie trwania imprezy.

Stwierdzenie jakichkolwiek zmian w samochodzie lub załodze w stosunku do zgłoszenia lub protokołu BK spowoduje wykluczenie załogi z Rajdu.

12.4 Samochody zostaną ponownie poddane Badaniu Kontrolnemu BK-2 po zakończeniu Rajdu. Wyznacza się 5 minutowy limit czasu po przyjeździe na Metę na zgłoszenie się na BK-2. Przekroczenie w/w limitu spowoduje wykluczenie załogi z Rajdu.

Za powstałe w czasie Rajdu uszkodzenia załoga nie otrzymuje kar.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje