Reklama

REGULAMIN KONKURSU "Znaki drogowe"

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "Znaki drogowe" (dalej: "Konkurs") jest INTERIA.PL z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9a 31-946 Kraków (dalej: "Organizator").

2. Konkurs trwa od dnia 7 grudnia 2010 roku do 22 grudnia 2010 roku do godziny 23:59:59., z tym zastrzeżeniem, że I etap Konkursu, dotyczący przesłania zgłoszeń do Konkursu trwa od 7 grudnia 2010 roku do 20 grudnia 2010 roku do godziny 23:59:59., a II etap Konkursu, wyłaniający jego zwycięzców trwa od 21 grudnia 2010 roku do 23 grudnia 2010 roku do godziny 23:59:59.

Reklama

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.motoryzacja.interia.pl

4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla użytkowników portalu www.interia.pl.

II. Uczestnicy Konkursu

5. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.

6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

7. Wysyłając maila z zadaniem konkursowym Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

8. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.motoryzacja.interia.pl

III. Zasady Konkursu

9. W I etapie Konkursu (od 7 grudnia 2010 roku do 20 grudnia 2010 roku do godziny 23:59:59) Uczestnicy dokonują zgłoszeń konkursowych. Zadaniem uczestników Konkursu będzie podanie zabawnej interpretacji znaku drogowego, wskazanego w danym dniu Konkursu przez Organizatora. Znaki drogowe będą publikowane tylko w dniu robocze I etapu Konkursu - tj. od poniedziałku do piątku o godzinie 10.00.

10. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a. stworzenie i przesłanie na adres mailowy konkurs_znaki@firma.interia.pl krótkiej interpretacji (historyjki), dotyczącej wskazanego przez Organizatora znaku drogowego (dalej: Materiał)

b. wskazanie w mailu o którym mowa w lit. a adresu mailowego, tożsamego z tym, z którego jest wysyłane zgłoszenie konkursowe.

11. Zamieszczając Materiał i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a. posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu.

b. udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

i. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,

ii. wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

iii. w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

12. Każdy z Uczestników może zamieścić więcej niż jeden Materiał.

13. Organizator oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację i emisję Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału takiej osoby trzeciej oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

14. Organizator zastrzega także prawo do zdyskwalifikowania i niezamieszczania Materiału, w przypadku, gdy będzie on zawierał treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszający prawa i dobre imię osób trzecich.

15. Po zakończeniu każdego dnia I-go etapu Konkursu, Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora dokona wyboru 1 jednego (najlepszego) Materiału spośród nadesłanych danego dnia Konkursu. Komisja Konkursowa będzie kierować się przede wszystkim merytorycznym poziom nadesłanych Materiałów, mając na uwadze pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu czy tez element humorystyczny. Ogłoszenie zwycięzcy danego dnia będzie następowało zawsze następnego dnia, w stosunku do tego, którego wybór dotyczy, o godzinie 10.00.

16. W II etapie Konkursu (od 21 grudnia 2010 roku do 23 grudnia 2010 roku do godziny 23:59:59), nastąpi wyłonienie zwycięzców Konkursu. Do II etapu Konkursu zakwalifikowane zostaną wszystkie Materiały, uznane za najlepsze w poszczególnych dniach I etapu Konkursu - łącznie 10 (dziesięć) Materiałów.

IV. Wybór Zwycięzców

17. Wybór zwycięzców Konkursu nastąpi w jego II-gim etapie - tj. od 21 grudnia 2010 roku do 22 grudnia 2010 roku do godziny 23:59:59.

18. Wyboru zwycięzców Konkursu dokonają użytkownicy portalu www.interia.pl., którzy w terminie wskazanym w pkt. 17 będą głosować na Materiały, zakwalifikowane do II etapu i zamieszczone na stronie internetowej www.motoryzacja.interia.pl .

19. Każdy użytkownik może oddać więcej niż 1 (jeden) głos, z tym zastrzeżeniem, że pomiędzy dwoma kolejnymi głosowaniami upłyną przynajmniej 24 godziny.

20. Zwycięzcami Konkursu zostanie 3 (trzech) Uczestników, których nadesłany Materiał uzyska odpowiednio najwięcej głosów użytkowników portalu www.interia.pl.

21. Zliczenie głosów i wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 5 dni po zakończeniu Konkursu.

V. Nagrody

22. Nagrodami głównymi w Konkursie będą :

1) Pierwsza główna nagroda - jazda testowa (przez okres tygodnia) samochodem marki mitsubishi lancer w terminie od 7-14 stycznia 2011 roku, udostępnionym z pełnym bakiem paliwa,

2) Druga główna nagroda, w postaci jazdy testowej (na weekend; od piątku do poniedziałku) samochodem marki alfa romeo giulietta, w dowolnie uzgodnionym terminie, udostępnionym z pełnym bakiem paliwa,

3) Trzecia główna nagroda, w postaci jazdy testowej (na weekend; od piątku do poniedziałku) samochodem marki alfa romeo giulietta, w dowolnie uzgodnionym terminie, udostępnionym z pełnym bakiem paliwa,

23. Nagrodami w poszczególnych dniach I etapu Konkursu będą odpowiednio:

1) Kurtka Dodga, notatnik Alfy Romeo, smycz Mazdy, T-shirt Peugeota, breloczek Peugeota

2) Kurtka Dodga, t-shirt Peugeota, smycz Mazdy, notes Alfy Romeo

3) Zegarek Dodga, czapeczka peugeota, T-shirt Peugeota, notes Alfy Romeo, breloczek Peugeota, smycz Mazdy

4) Piłka nożna Dodga, czapeczka Peugeota, T-shirt Peugeota, notatnik Alfa Romeo, smycz Mazdy, breloczek Peugeota

5) Piłka nożna Dodga, czapeczka Peugeota ,T-shirt Peugeota, notatnik Alfa Romeo, smycz Mazdy, breloczek Peugeota

6) Piłka nożna Dodga, czapeczka Peugeota , T-shirt Peugeota, notatnik Alfa Romeo, smycz Mazdy, breloczek Peugeota

7) Piłka nożna Dodga, czapeczka Peugeota T-shirt Peugeota, notatnik Alfa Romeo, smycz Mazdy, breloczek Peugeota

8) Piłka nożna Dodga, czapeczka Peugeota T-shirt Peugeota, notatnik Alfa Romeo, smycz Mazdy, breloczek Peugeota

9) Zegarek Dodga, T-shirt Peugeota, breloczek Peugeota, smycz Mazdy

10) Zegarek Dodga, piłka nożna Dodga, T-shirt Peugeota, 2 breloczki Peugeota, smycz Mazdy.

24. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową.

25. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II ust. 5 i 6 rozdz. III ust. 10 i ust. 14, a nagrody przepadają na rzecz innych uczestników Konkursu, wyłonionych przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

26. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

27. Każdy Uczestnik ma prawo tylko do jednej nagrody w I etapie oraz jednej nagrody w II etapie.

28. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

29. Nagrody, poza nagrodami głównymi, zostaną przesłane zwycięzcom Konkursu przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na wskazane przez adresy najpóźniej do dnia 05 stycznia 2011 roku.

30. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.

31. W wypadku, gdy zwycięzcą Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów.

32. Zwycięzcy, którzy otrzymają nagrody główne zostaną poinformowani drogą mailową o sposobie odbioru nagrody głównej.

33. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

34. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

VI. Dane osobowe

35. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

36. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.

37. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie WWW.motoryzacja.interia.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu 5 dni od dnia wyboru zwycięzców Konkursu.

38. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

39. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

40. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje

41. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu.

42. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. INTERIA.PL, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

43. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

VIII. Postanowienia końcowe

44. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych

45. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w wypadku uzasadnionego podejrzenia korzystania aplikacji, umożliwiających nieuczciwe głosowanie. Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji uczestników lub laureatów wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie dużych ilości nagród.

46. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

47. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje