Reklama

REGULAMIN "Garmin SMS"

Postanowienia ogólne

Reklama

1.Organizatorem Konkursu "Garmin SMS" (dalej "Konkurs") jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117 (dalej "Organizator").

2.Konkurs trwa od godziny 00:00:01 dnia 08 grudnia 2008 r. do godziny 23:59:59 dnia 15 grudnia 2008 r

3.Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

5.Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.interia.pl

6.Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które w jak najkrótszym czasie nadeślą poprawne odpowiedzi na pytanie  konkursowe.

Uczestnicy Konkursu

1.Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników Organizatora, współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników sieci Orange, Era, Plus GSM i Play.

2.W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

3.Wysłanie przez uczestnika wiadomości SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

4.Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej portalu www.interia.pl

Zasady Konkursu

1.Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od godziny 00:00:01 dnia 01 grudnia 2008 r. do godziny 23:59:59 dnia 14 grudnia 2008 r. wysłać wiadomość SMS - zgłoszenie pod numer 7252 o treści MOTO.

2.Po otrzymaniu wiadomości SMS - zgłoszenia, System odsyła do uczestnika potwierdzenie otrzymania wiadomości SMS.

3.W dniu 15 grudnia 2008 r. komputer prześle do wszystkich uczestników, którzy prawidłowo przesłali wiadomości SMS - zgłoszenia, zgodnie z pkt 1 powyżej wiadomość SMS, w której zawarte będzie pytanie. Zadaniem uczestnika jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi poprzez przesłanie wiadomości SMS na numer 7252, o treści MOTO.TAK lub MOTO.NIE.

4.Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy. Z jednego numeru telefonu może wysyłać wiadomości SMS tylko jeden uczestnik.

5.Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane w sposób, który nie pozwolą zidentyfikować uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano wiadomość SMS, nie biorą udziału w Konkursie.

6.Koszt wysłania każdej wiadomości SMS w Konkursie wynosi 2 zł netto (2,44 zł brutto).

Nagrody

1.Fundatorem nagród jest LINK - PR & Marketing Projects

2.Nagrodami w Konkursie są :

a.1 (słownie: jedno) urządzenie nuvi 760 GP o wartości 1200 zł,

b.6 (słownie: sześć) zestawów gadżetów - nagrody dodatkowe

3.Laureatami konkursu zostanie 7 uczestników, którzy prześlą prawidłową odpowiedź na zadane w otrzymanym SMS -ie pytanie. Nagrody zostaną przyznane wg. następującego klucza rozdziału nagród:

a.nagrodę o której mowa w pkt 2 lit. a . otrzyma uczestnika, którego SMS z prawidłową odpowiedzią zostanie odnotowany przez System jako pierwszy (1), który wpłynął po godzinie 16:33:00 w dniu 15 grudnia 2008r.,

b.nagrodę, o której mowa w pkt. 2 lit. b otrzyma uczestnik, którego wiadomość SMS zawierająca prawidłową odpowiedź została odnotowana przez System jako: kolejno druga (2), trzecia (3), czwarta(4), piąta (5), szósta (6) i siódma (7), która wpłynęła po godzinie 16:33:00 w dniu 15 grudnia 2008r.

4.Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o których mowa powyżej.

5.Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

6.Wyłonienie laureatów będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu.

7.Laureaci zostaną poinformowani o uzyskaniu prawa do nagród telefonicznie pod numer telefonu komórkowego, z którego laureat wysłał wiadomość SMS.

8.Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie mailem przez laureata danych, umożliwiających identyfikację laureata obejmujących: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP oraz numer telefonu komórkowego podany w temacie maila w terminie do 21 grudnia 2008 r. godziny 23:59.59. Uczestnik przesyła swoje dane osobowe na adres wskazany w wiadomości SMS informującej o wygranej tj. na adres sms@firma.interia.pl.

9.W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość SMS otrzymaną od Organizatora w terminie, o którym mowa powyżej, lub odmowy wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika lub podania niepełnych danych, a także przypadku wybrania osoby, która jest już zwycięzcą w, nagrody przypadają na rzecz Organizatora.

10.Prawo do nagrody głównej może być realizowane wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez laureata zryczałtowanego podatku dochodowego, z tytułu uzyskania nagrody, w wysokości 10% wartości tej nagrody. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) na rzecz Organizatora.

11.Laureat nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osoby trzecie. Laureat ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie

12.Organizator po uzyskaniu informacji o zapłacie przez laureata podatku, o którym mowa powyżej przesyła nagrodę za pośrednictwem poczty lub kuriera na wskazany przez niego adres.

13.Organizator Sondażu zobowiązuje się do wysłania nagród laureatom Konkursu najpóźniej do 31 stycznia 2009 r..

14.Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.

15.Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest Organizator.

16.Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych jedynie w celu przekazania nagród.

17.Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania laureatów Konkursu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronach www.interia.pl.

18.Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych laureat ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania usunięcia. Po zakończeniu procesu przetwarzania danych osobowych laureatów dane te zostaną poddane procesowi anonimizacji.

Reklamacje

1.Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego laureatów.

2.Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.

Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a)stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach, w szczególności wiadomości SMS nie będą wysyłane z komputera lub z aplikacji komputerowych podłączonych do telefonu komórkowego.

b)niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez operatora, Organizatora lub twórców usług dodanych, w tym do celów komercyjnych i politycznych.

3.Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

4.Organizator nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorąca w udział w Konkursie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie.

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS -owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.

6.Organizator wystawia dowody księgowe na nagrody konkursowe dotyczące nośników informacji  na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem. Dowody księgowe są do odebrania w siedzibie Organizatora w terminie 7 dni od daty publikacji wyników lub wyłonienia laureatów Konkursu na stronach internetowych Konkursu.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje