Reklama

KJS - "BK1"

Zgłoszone do KJS samochody muszą być przedstawione do Badania Kontrolnego 1 (BK1) w miejscu i czasie podanym przez organizatora.

Wymagania organizatora:

1. Z samochodem na BK1 muszą się stawić obydwaj członkowie załogi.

2. Spóźnienie na BK1 powyżej 30 minut powoduje wykluczenie załogi z KJS.

3. Samochód nie spełniający wymogów regulaminu KJS nie zostanie dopuszczony do startu.

4. Samochód przedstawiony do BK1 musi być oznakowany numerami startowymi, posiadać wypełnioną kartę identyfikacyjną oraz wymaganą reklamę Organizatora (zgodnie z regulaminem uzupełniającym KJS).

5. Poza wyposażeniem samochodu wynikającym z Prawa o Ruchu Drogowym warunkiem dopuszczenia do udziału w KJS jest wyposażenie dodatkowe (patrz ramka).

6. Samochód musi być sprawny technicznie, a kierowca obowiązany jest przedstawić wszystkie dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdu i dopuszczające pojazd do ruchu po drogach publicznych. Jeżeli uczestnik nie jest wymienionym w dowodzie rejestracyjnym samochodu właścicielem to musi przedstawić zgodę właściciela na użycie jego samochodu w KJS.

Reklama

7. Samochód musi być czysty zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz oraz posiadać czystą komorę silnika.

8. Kaski ochronne dla załogi muszą być typu stosowanego w sporcie samochodowym.

9. Samochód "przyjęty" przez BK1 musi być oznakowany odpowiednią nalepką umieszczoną obok Karty Identyfikacyjnej na tylnej prawej szybie.

10. Dodatkowe Badanie Kontrolne oraz identyfikacja załogi, może być przeprowadzone w każdym czasie podczas trwania KJS.

11. Organizator może przewidzieć w Regulaminie Uzupełniającym, przeprowadzenie obowiązkowego BK2 po mecie KJS w celu identyfikacji samochodu i załogi, rozpatrzenia ewentualnych protestów oraz sprawdzenia obowiązkowego wyposażenia. Celem właściwego przeprowadzenia BK2 zostanie utworzony Park Zamknięty na terenie wydzielonym i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich.

12. Zaleca się dokonanie pomiaru poziomu hałasu. Limit poziomu hałasu układu wydechowego wynosi 93 dB(A) (mierzone przy 3500 obr/min.) w każdym momencie trwania imprezy. 8.13 Samochód uczestnika przez cały czas trwania imprezy musi znajdować się w ukompletowaniu identycznym jak podczas BK1. Zabrania się wymiany kół podczas imprezy poza kołami zdefektowanymi.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy