Regulamin

REGULAMIN KONKURSU ,,Mitsubishi Outlander na tydzień z pełnym bakiem"


I       Postanowienia ogólne

1.      Konkurs "Mitsubishi Outlander na tydzień z pełnym bakiem", zwany dalej ,,Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. k. w Krakowie z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwaną dalej ,,Organizatorem").

2.      Fundatorem nagród w Konkursie jest MMC Car Poland Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 45A 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000168121 (zwana dalej "Fundatorem").

3.      Konkurs rozpoczyna się dnia 28 października 2016 r. i trwa do dnia 20 listopada 2016 r. do godziny 23:59:59.

4.      Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie spośród wszystkich zgłoszeń:

1) 1 (jednego)zwycięzcy nagrody głównej,

2) 5 (pięciu) zwycięzców nagrody II stopnia.

5.      Konkurs odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest za pomocą Internetu poprzez stronę internetową http://motoryzacja.interia.pl/raporty/raport-mitsubishi/konkurs (zwaną dalej ,,Stroną Konkursową").

6.      Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej ,,Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7.      Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz pod adresem http://motoryzacja.interia.pl/raporty/raport-mitsubishi/konkurs. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej ,,Uczestnikiem") może być wyłącznie osoba,  która poza innymi warunkami określonymi w Regulaminie spełnia łącznie poniższe kryteria:

1)        jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,

2)        jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

3)        posiada ważne prawo jazdy od minimum 3 lat.

8.      Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazanych w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

9.      Jeżeli liczba Uczestników, którzy zgłosili udział w  Konkursie będzie mniejsza niż 3 (słownie: trzech), Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia mniejszej liczby osób, które zostaną nagrodzone w  Konkursie.

10.  Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa (zwana dalej "Komisją Konkursową") powołana przez Organizatora i składająca się z trzech jego pracowników. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

1)        nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2)        wyłonienie zwycięzców Konkursu,

3)        rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

 

II     Zasady Konkursu

11.  Warunkiem udziału w Konkursie jest:

1)        poprawne wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Konkursowej pod adresem http://motoryzacja.interia.pl/raporty/raport-mitsubishi/konkurs, w tym podanie określonych w nim danych osobowych Uczestnika Konkursu, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, adres e-mail, numer telefonu, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia oraz kliknięcie w link potwierdzający rejestrację przesłany e-mailem,

2)        zapoznanie się i akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Uczestnika dla celów przeprowadzenia Konkursu,

3)        wykonanie zadania konkursowego: Czym wyróżnia się Outlander spośród innych SUV-ów?, ilość znaków: min. 250 max. 4 000 znaków ze spacjami, (zwaną dalej "Materiałem") oraz przesłanie Materiału do Organizatora za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej.

12.  Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że:

a)        przyjmuje do wiadomości, że warunkiem realizacji prawa do nagrody głównej jest akceptacja warunków udostępnienia pojazdów określonych przez Fundatora, dostępnych dla Uczestników na Stronie Konkursowej,

b)        wyraża zgodę na publikację przez Organizatora i Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu,

c)        wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora i Fundatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Materiału na stronach internetowych Organizatora i Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału.

d)        posiada prawa autorskie do przesłanego Materiału, a przesłany Materiał nie narusza praw osób trzecich,

e)        udziela niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na użytkowanie jego Materiału przez Organizatora i Fundatora z prawem udzielania dalszych licencji na następujących polach eksploatacji:

i.        w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie,

ii.      w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiał w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,

iii.    zwielokrotnianie, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania ich do pamięci komputera,

iv.     wprowadzanie Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, łączenie z innymi utworami lub podział na części,

v.       w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego z prawem do dokonywania zmian o charakterze skrótów i podziału na części Materiału,

vi.     rozpowszechniania Materiału bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu Uczestnika,

vii. wykorzystywanie Materiału do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora i Fundatora.

13.  Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z warunków przedstawionych w ust. 11 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację.

14.  Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Fundatora danych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez email lub za pośrednictwem wiadomości SMS i MMS, za pomocą odpowiedniej opcji dostępnej podczas wypełniania formularza konkursowego.

15.  Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Materiały, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych.

16.  Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez Uczestników Konkursu Materiału oraz odmowy jego publikacji w przypadku, gdy uzna, że treść Materiału narusza prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich, a także w przypadku gdy Materiały zawierają treści reklamujące konkurentów Fundatora lub produkty konkurentów Fundatora.

17.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

 

III   Rozwiązanie Konkursu

18.  Wyłonienie zwycięzców Konkursu nastąpi 21 listopada 2016 r. 

19.  Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, których Materiał zostanie oceniony najwyżej przez powołaną do tego Komisję Konkursową.

20.  Komisja Konkursowa dokona wyboru 1 (jednego) zwycięzcy nagrody głównej, 5 (pięciu) zwycięzców nagrody II stopnia  

21.  Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa kierować będzie się w szczególności poziomem artystycznym, pomysłowością oraz sposobem ujęcia tematu nadesłanych Materiałów.

22.  Informacje o  zwycięzcach Konkursu, tj. imię nazwisko oraz  miejscowość zamieszkania  opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu pięciu dni roboczych od daty  ich wyłonienia. 

23.  Zwycięzcy o przyznaniu nagród zostaną dodatkowo powiadomieni e-mailem, w ciągu pięciu dni roboczych od daty ich wyłonienia, na adres e-mail podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. Organizator wyśle do zwycięzców wiadomość e-mail w celu:

1)     poinformowania  o rodzaju przyznanej nagrody i sposobie realizacji prawa do niej,

2)     ustalenia adresu zwycięzców w Polsce dla doręczeń, danych kontaktowych, tj. numeru telefonu do kontaktu ze zwycięzcą, a także danych wynikających z dokumentu tożsamości, tj.: imię, nazwisko, adres zameldowania,

3)     poinformowania zwycięzcy o terminie, sposobie i zasadach wydania nagrody.

24.  W przypadku:

1)    nieodebrania przez zwycięzcę nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu,

lub

2)    stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia lub niespełnienia przez zwycięzcę postanowień Regulaminu,

lub

3)    braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w terminie do 14 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy,

zwycięzca Konkursu, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody, zaś Komisja Konkursowa, kierując się kryteriami wskazanymi w ust. 21 dokona dodatkowego wyboru zwycięzcy, któremu przekaże nagrodę.

 

IV   Nagrody oraz zasady ich odbioru

25.  Nagrodami w Konkursie są:

1)       1 (jedna) nagroda główna - udostępnienie zwycięzcy pojazdu marki Mitsubishi Outlander, z pełnym bakiem na okres 7 dni kalendarzowych od daty pokwitowania przez zwycięzcę odbioru pojazdu, o wartości  750   zł

2)       5 (pięć)  nagród II stopnia o wartości 110 zł - po jednej dla każdego zwycięzcy nagrody II stopnia, w skład której wchodzi:

a.        Termos Mitsubishi

b.      T-shirt Mitsubishi  

26.  Zwycięzcy zostanie przyznana tylko jedna nagroda, o której mowa powyżej. Zwycięzca zobowiązany jest osobiście odebrać nagrodę główną w salonie Mitcar pod adresem: ul. Sporna 1, Warszawa. W przypadku gdy samochód będzie niedostępny w terminie proponowanym przez zwycięzcę, Fundator zaproponuje dwa alternatywne terminy użyczenia.

27.  W celu odbioru nagrody głównej zwycięzca powinien do 14 dni od otrzymania powiadomienia skontaktować się telefonicznie z Fundatorem (za pośrednictwem numeru telefonu wskazanego w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 23), aby indywidualnie ustalić termin i warunki realizacji prawa do nagrody. Termin wydania nagrody głównej, ustalony zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, może zostać zmieniony przez Uczestnika tylko jednokrotnie, z zastrzeżeniem dochowania terminu 14 dni od otrzymania powiadomienia o wygranej, na dokonanie takiej zmiany. Nagrody II stopnia zostaną wysłane zwycięzcom za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej do 2 grudnia 2016 r.

28.  Warunkiem odebrania nagrody głównej jest podpisanie przez zwycięzcę nagrody głównej umowy użyczenia samochodu z  Fundatorem na warunkach określonych przez Fundatora.

29.  Nagroda główna może zostać wykorzystana maksymalnie do dnia  31.05.2017  r.

30.  Organizator ani Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe z winy  zwycięzcy bądź osoby przez niego upoważnionej do użytkowania pojazdu stanowiącego  przedmiot nagrody głównej.

31.  Nagroda główna nie obejmuje kosztów transportu do/z punktu odbioru nagrody głównej.

31. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny. Zwycięzca Konkursu ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody składając  Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

32. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

 

V     Ochrona Danych Osobowych

32.  Administratorami danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu są Organizator oraz Fundator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, realizacji prawa do nagród i w celach archiwalnych.

33.  Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.

34.  Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, w tym do realizacji prawa do nagrody.

35.  Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

36.  Organizator oraz Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

37.  Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe zwycięzców podlegają archiwizacji.

38.  Opcjonalnie Uczestnik może udzielić zgody na:

a)        przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundatora w celach marketingowych;

b)        przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail albo w postaci wiadomości MMS/SMS przy wykorzystaniu urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących.

39.  Administratorem danych osobowych Uczestników, którzy udzielili zgodę wskazaną w punkcie 40 lit. a) powyżej jest Fundator. Dane osobowe Uczestników, którzy dobrowolnie przekażą swoje dane Fundatorowi będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.), wyłącznie w celach objętych zgodą Uczestnika. Każdej takiej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane w szczególności poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Fundatora.

 

VI   Postanowienia końcowe

41. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

42. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.

43. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7  dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

44. Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

45. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec (siła wyższa).

46. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

47. Wszelkie roszczenia z tytułu wad nagród należy kierować do Fundatora.

48. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia do Konkursu.

49. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.).

50. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.

.
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy