Reklama

Komunikat GUM z 29 czerwca

Zgodnie z art. 8a ustawy Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441) przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej mogą być wprowadzone do obrotu i użytkowania oraz użytkowane tylko wówczas, jeżeli posiadają odpowiednio ważną decyzję zatwierdzenia typu lub ważną legalizację.

Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. Nr 74 poz. 653), podlegają prawnej kontroli metrologicznej w formie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej.

Wymagania, którym powinny odpowiadać ww. przyrządy określone są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym (Dz. U. Nr 15, poz. 129).

Reklama

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, że "fotoradar" jest przyrządem pomiarowym podlegającym prawnej kontroli metrologicznej w formie zatwierdzenia typu i legalizacji pierwotnej, które upoważniają do wprowadzenia tego przyrządu do obrotu oraz w formie legalizacji ponownej, w użytkowaniu, której obowiązek przeprowadzenia spoczywa co do zasady na użytkowniku tego przyrządu pomiarowego.

Istotą legalizacji ponownej jest to, że powinna ona być przeprowadzana co jakiś czas. W przypadku "fotoradarów" jest to 13 miesięcy, gdyż taki jest okres ważności dowodu legalizacji w postaci świadectwa legalizacji.

Legalizacja każdego przyrządu pomiarowego, zgodnie z art. 8c ustawy Prawo o miarach, może być przeprowadzona:

 • w siedzibe ogranu administracji miar,
 • punkcie legalizacyjnym,
 • miejscu zainstalowania lub użytkowania przyrządu pomiarowego, jeżeli wynika to z wymagań,
 • miejscu wykonywania legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przez podmiot, któremu Prezes udzielił upoważnienia do wykonywania legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej.
Legalizacja, zgodnie z art. 8n ust. 4 ustawy Prawo o miarach, traci ważność przed upływem okresu ważności dowodu legalizacji w następujących przypadkach:

 • stwierdzenia, że przyrząd pomiarowy przestał spełniać wymagania,
 • uszkodzenia przyrządu pomiarowego,
 • uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej,
 • zmiany miejsca instalacji lub użytkowania przyrządu pomiarowego, w którym legalizacja była wykonana.
Jeżeli chodzi o utratę ważności dowodu legalizacji ponownej w przypadku zmiany miejsca instalacji lub użytkowania, to jak wynika z powyższych przepisów, muszą być spełnione łącznie dwa następujące warunki:

 • legalizacja została wykonana w miejscu instalacji lub użytkowania przyrządu,
 • obowiązek legalizacji w tych miejscach wynika w obowiązujących wymagań metrologicznych, przy czym przepisy określające te wymagania mogą o tym stanowić wprost lub też charakter tych wymagań w sposób jednoznaczny wskazuje, iż powinny one być sprawdzane w miejscu instalacji lub użytkowania.
Z obowiązujących przepisów odnośnie przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym nie wynika obowiązek wykonywania legalizacji ponownej w miejscu instalacji lub użytkowania. W związku z tym legalizacja ponowna "fotoradarów" może być wykonana w innych miejscach wskazanych w ustawie Prawo o miarach, a tym samym powinny one być użytkowane zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji zatwierdzenia typu.

W Polsce decyzje zatwierdzenia typu posiadają "fotoradary", które mogą pracować:

 • w wersji przenośnej na statywie ustawianym na poboczu drogi lub w wersji stacjonarnej na słupie (maszcie),
 • w wersji przenośnej na statywie ustawianym na poboczu drogi lub w wersji zamontowanej w samochodzie.
Możliwa jest zatem zmiana miejsca użytkowania "fotoradaru", ale musi być ona dokonana wyłącznie w obrębie wariantów danej grupy (tj. przenoszenie ze statywu na słup lub odwrotnie, względnie ze statywu do samochodu lub odwrotnie). Taka zmiana nie powoduje utraty ważności dowodu legalizacji.

Porozmawiaj na Forum.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: legalizacja

Reklama

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy