Reklama

Regulamin konkursu "Wygraj lamborghini gallardo"

Regulamin konkursu "Wygraj lamborghini gallardo"

I. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu "lamborghini gallardo" (dalej: "Konkurs") jest INTERIA.PL z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9a 31-946 Kraków (dalej: "Organizator")

1. Konkurs trwa od dnia 18 maja do 20 maja 2010 do godziny 23:59:59.

2. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.motoryzacja.interia.pl/

3. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Reklama

4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które:

a. znalazły zdjęcie konkursowe

b. odpowiedziały prawidłowo zgodnie z zasadami konkursu na zadane pytanie.

II. Uczestnicy Konkursu

5. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.

6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

7. Udział w Konkursie nie wymaga dodatkowej rejestracji w Portalu INTERIA.PL, z chwilą wysłania wiadomości e-mail Użytkownik oświadcza że zapoznał się z regulaminem Konkursu przyjął go do stosowania.

8. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej motoryzacja.interia.pl/

III. Zasady Konkursu

9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a. Dodanie użytkownika Motoryzacja INTERIA.PL do grupy znajomych na portalu facebook, Dodanie się do fanów profilu Motoryzacja.Interia.pl na facebooku

a1. Dodanie się do uczestników eventu Konkurs - wygraj Lamborghini" na facebooku

b. Odnalezienie zdjęcia z oznaczeniem "FB" w strukturze serwisu motoryzacja.interia.pl

c. Przesłanie linku do odnalezionego zdjęcia i odpowiedzi na pytanie "czym lepiej jeździć, dieslem czy benzyną?" na adres email motoryzacja@firma.interia.pl do godziny 23:59:59 dnia 19 maja 2010 roku.

10. Udzielając odpowiedzi na pytanie konkursowe, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a. posiada pełnię praw autorskich do odpowiedzi, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w serwisie www.motoryzacja.interia.pl/ i jego udostępnienie użytkownikom portalu.

11. Organizator oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację odpowiedzi, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia odpowiedzi takiej osoby trzeciej oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

IV. Wybór Zwycięzców

12. Organizator nagrodzi Uczestnika który zdaniem Organizatora, w wyznaczonym czasie:

a. znajdzie zdjęcie o którym mowa w pkt.9 b

b. najciekawiej odpowie na pytanie konkursowe o którym mowa w pkt.9 c.

13. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż dwa dni po zakończeniu Konkursu.

14. Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora wybierze Laureata mając na uwadze poziom merytoryczny, znajomość motoryzacji.

V. Nagrody

15. Fundatorem nagrody głównej jest Organizator.

16. Nagrodą w konkursie jest:

Model elektryczny pojazdu lamborghini gallardo w skali 1:16.

17. O przyznaniu nagrody Laureat Konkursu zostanie powiadomiony droga mailową oraz poprzez zamieszczenie wyników konkursu na stronie motoryzacja.interia.pl nie później niż 25 maja 2010.

18. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II ust. 1 i 2 rozdz. III ust. 1 i 2 nagroda przepada na rzecz innego uczestnika konkursu.

19. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

20. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Laureat ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

21. Nagroda zostanie wysłana Laureatowi Konkursu przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na wskazane przez adresy najpóźniej do dnia 1 czerwca 2010 roku.

22. Laureat Konkursu jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.

23. W wypadku, gdy zwycięzcą Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów.

24. Laureat Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

VI. Dane osobowe

26. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator. Dla wzięcia udziału w konkursie podanie danych osobowych nie jest konieczne, z tym zastrzeżeniem, że Laureat winien podać swoje dane w celu realizacji prawa do nagrody.

27. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.

28. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

29. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje

31. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu.

32. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. INTERIA.PL, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

33. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

VIII. Postanowienia końcowe

34. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych

35. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

36. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

37. Organizator wystawia dowody księgowe na nagrody dotyczące nośników informacji na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem. Dowody księgowe są do odebrania w siedzibie Organizatora w terminie 7 dni od daty zamieszczenia wyników na stronach internetowych Konkursu lub wyłonienia zwycięzców Konkursu.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy